Penelope ber om handlingsplan for bærekraftsmålene

Klimaaktivist og MISSION IMPACT-deltaker Penelope Lea sender brev til de folkevalgte og ber dem om en handlingsplan for FNs bærekraftsmål

Penelope ber om handlingsplan for bærekraftsmålene

I år er det ti år til FNs 17 bærekraftsmål skal være nådd. Klimaaktivist og MISSION IMPACT-deltaker Penelope sender nå brev til de 169 folkevalgte på Stortinget og ber om med en handlingsplan for hvordan Norge skal nå målene innen 2030.
Her kan du lese hele Penelopes brev som ble sendt til de 169 folkevalgte på Stortinget:

Kjære folkevalgt

I år er det ti år til FNs 17 bærekraftsmål skal være nådd

Om ti år skal ekstrem fattigdom være avskaffet, klimaendringene være stanset, dyrelivet i havet og på land skal være reddet, alle barn skal ha gratis utdanning og ingen skal være sultne.

Det er ambisiøse mål, sa Erna Solberg i sin nyttårstale.

Det er våre mål, de aller vakreste mål, nødvendige mål. Mål vi har forpliktet oss til, og mål vi deler med en hel verden. Men der FNs tusenårsmål kun skulle nås av fattige land, sier FNs bærekraftsmål at alle land må endre seg, også rike land som Norge.

FNs bærekraftsmål har gjort oss alle til utviklingsland, også Norge

Vi vet nå, at verden henger sammen. Hvordan vi forbruker, investerer, produserer og organiserer samfunnet vårt, får konsekvenser for menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, for dyr og natur i land langt unna, og for vår felles planet. Hvordan andre mennesker i andre land har det, påvirker i stor grad også vår framtid, her i Norge. Dette går like mye begge veier.

Skal verden nå FNs bærekraftsmål, må vi føre en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Skal vi ta vår forpliktelse på alvor, må all politikk – på tvers av politikkområder og fagdepartementer – dra i samme retning.

Slik er det ikke i dag. Og på mange områder virker politikken til de ulike departementene mot hverandre, i stedet for å styrke hverandre.

Ambisiøse mål krever ambisiøst samarbeid

Derfor ønsker jeg meg en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030. En plan der alle departementer og alle politiske områder samarbeider om bærekraftsmålene.

En plan som er trinnvis, slik at vi kan se hvordan vi ligger an de neste ti årene. En plan alle kan stå sammen om.

Mange land har allerede handlingsplaner for hvordan de skal være med å nå FNs bærekraftsmål. Sverige har det. Danmark. Finland.

Norge har ingen plan.

Derfor sender jeg nå et brev til alle våre 169 folkevalgte politikere for å minne dem på at hver og en av dem er valgt for å styre landet og fremtida vår i en trygg og bærekraftig retning.

Kjære folkevalgte, vi trenger dere som aldri før!

Dere er 169 folkevalgte. Det er 169 delmål i FNs bærekraftsmål. Og målene krever at Norge gjennomgår en grønn og rettferdig omstilling. Skal vi greie det, tror jeg vi trenger en samlet plan.

God hilsener, Penelope Lea


Se trailer for MISSION IMPACT her:


Penelope Lea og ForUM ber om handlingsplan

I 2017 ba Stortingets flertall Regjeringen om å legge frem for Stortinget en plan for hvordan Norge vil gjennomføre bærekraftsmålene, nasjonalt og internasjonalt (Innst. 440 S (2016-2017), Meld. St. 24 (2016-2017)). Dette har fortsatt ikke skjedd. Samtidig har Finland, Sverige og Danmark hatt slike planverk på plass i flere år. Norge ligger også etter disse landene når det gjelder tilgjengeliggjøring av statistikk, utvikling av nasjonale indikatorer og rapportering på bærekraftsmålene

I januar sendte derfor Forum for utvikling og miljø og klimaaktivist Penelope Lea brev til Stortingets 169 folkevalgte, og ba om en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål.

I brevet lå: