- Regjeringen har kastet bort fem år i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål

Foto: ForUM

- Regjeringen har kastet bort fem år i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål

Riksrevisjonens sterke kritikk av Norges arbeid med bærekraftsmålene bekrefter svakheter som ForUM har påpekt i lang tid på vegne av norsk sivilsamfunn.

Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av Norges arbeid med bærekraftsmålene i en undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene.

Hovedpunktene i kritikken:

  • Den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene har ikke vært godt nok koordinert
  • Norge mangler en helhetlig plan for gjennomføring av 2030-agendaen med bærekraftsmålene
  • Det har vært mangelfull involvering av Statistisk sentralbyrå i arbeidet med bærekraftsmålene
  • Rapporteringen gir ikke god nok informasjon til Stortinget om status og framdrift for den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene

- Kritikken fra Riksrevisjonen bekrefter at det er store svakheter i regjeringens arbeid med bærekraftsmålene. Dette er svakheter vi har påpekt over flere år, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

ForUM representerer over 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner og har jobbet aktivt for bærekraftsmålene og en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene siden målene ble vedtatt i 2015.

Les mer: Historien om en handlingsplan

-Vi trenger en enorm politisk handlekraft dersom vi skal klare å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, redde naturen og stoppe klimaendringene innen 2030. Da er det ubegripelig at regjeringen nærmest har kastet bort fem år før de kom ordentlig i gang med dette viktige arbeidet, sier Sund-Henriksen.

Oppfølgingen har ikke vært godt nok koordinert

Den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene har de fire første årene manglet en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Fraværet av overordnet og helhetlig styring har hindret en samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling som identifiserer og håndterer målkonflikter, ifølge Riksrevisjonens rapport.

ForUM har lenge krevd en samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling.

- Norsk politikk spriker i alle retninger, noe motsetningene mellom oljepolitikken og Norges klimamål er godt eksempel på. Vi trenger en samstemt norsk politikk der bærekraftsmålene ligger til grunn for alle politikkområder, sier Sund-Henriksen.

Bærekraftsmålene er en del av agenda 2030, som er verdens veikart for hvordan vi skal klare å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, redde naturen og stoppe klimaendringene innen 2030.

Norge mangler en helhetlig plan for bærekraftmålene

Å nå bærekraftsmålene krever utvikling i bærekraftig retning i alle verdens land, også Norge. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av regjeringen for at de ikke har klart å tilpasse bærekraftsmålene til norske forhold.

ForUM har i mange år kritisert regjeringen for at de mangler en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og at mål som er særlig utfordrende for Norge ikke følges opp. En nasjonal handlingsplan skal ligge klar i 2021, men norsk sivilsamfunn er skeptisk til om den vil ta tak i Norges viktigste utfordringer.

- Regjeringen foretrekker å framheve mål Norge er gode på. Vi frykter at handlingsplanen ikke vil møte behovene for en helhetlig nasjonal plan med tydelige politiske prioriteringer og konkrete tiltak for å bekjempe klimaendringene, redde naturmangfoldet og nå målet om ansvarlig forbruk og produksjon, sier Sund-Henriksen.

Hun framhever at involvering av sivilsamfunnet og berørte grupper i de politiske prosessene er helt avgjørende for å sikre bedre koordinering, rapportering og måloppnåelse i arbeidet med bærekraftig utvikling.