Regjeringen etablerer topptungt forum for bærekraftsarbeidet. –Må ikke bli en prateklubb, sier Forum for utvikling og miljø

Regjeringen etablerer topptungt forum for bærekraftsarbeidet. –Må ikke bli en prateklubb, sier Forum for utvikling og miljø

Fem statsråder og åtte andre toppledere samles i et nyopprettet forum for å finne løsninger for å nå bærekraftsmålene innen 2030. – I en verden i krise har vi ikke tid til prateklubber, så her forventer vi tydelige resultater sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Første møte i topptungt forum

Forumet er opprettet for å få fart på Norges arbeid med bærekraftsmålene. I tillegg til fem statsråder skal ledere for åtte sentrale organisasjoner som NHO, LO og KS sitte i topplederforumet for bærekraftsmålene. Daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen er blant topplederne i forumet og har høye forventinger.

- Forumet etableres i en tid der verden står i flere kriser samtidig. Verden blir stadig varmere, og pandemi og krig har ført til at sult og ekstrem fattigdom har gått fra å være noe vi var på vei til å bekjempe til å bli et problem for stadig flere mennesker, sier Sund-Henriksen, som håper å se større ambisjoner og mer politisk ledelse i det norske bærekraftsarbeidet som følge av toppledeforumet.

Satsing på energieffektivisering viktigst for klima og natur

Onsdag 1. juni 08:00 avholdes første møte på Sentralen i Oslo. Temaet er «Energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft». Sund-Henriksen er glad for valg av tema.

- Norge har med sine historiske utslipp og gode økonomi et stort omstillingsansvar. I tillegg til de store satsningene innen fornybar energi, bør man satse på varierte lokale energisystemer. Støtteordninger gjennom blant annet Enova kan være med på å sikre det, sier Sund-Henriksen.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, deltar også på møtet. Organisasjonen har gitt ut rapporten Fossilfritt Norge, som viser hvordan Norge kan erstatte all fossil energi med fornybar energi innen 2040.

- For å oppfylle Parisavtalen og nå bærekraftsmålene trenger vi en massiv satsning på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren, sier Gulowsen. Gulowsen påpeker også at det må tas langt mer hensyn til naturen i energipolitikken. - Vannkraft- og vindkraftutbyggingene på land har ført til store naturødeleggelser og et svært høyt konfliktnivå på grunn av et dårlig konsesjonssystem som i altfor stor grad har tatt hensyn til utbygger. Det må i større grad tas hensyn til natur og miljø og samisk naturgrunnlag, sier Gulowsen.

- Bør få fart på bærekraftsarbeidet

Norge ligger helt i toppsjiktet i oppnåelse av bærekraftsmålene globalt, men sliter med å nå målene om bærekraftig forbruk, bevare natur og stanse klimaendringene. I tillegg gjør det høye forbruket vårt det vanskeligere for andre land å nå målene, ifølge en rangering fra SDG Index.

- Norge gjør mye bra i arbeidet med bærekraftsmålene, men vi vi må få opp farten hvis vi skal nå målene innen 2030. Vi har et ansvar for å nå målene her hjemme, men også bidra til at vi når dem globalt, sier Sund-Henriksen.

For mer informasjon, intervju eller kommentarer, kontakt:

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk av ca. 60 organisasjoner som jobber med klima, menneskerettigheter, utviklingspolitikk, natur og bærekraft.

For Naturvernforbundet


Relevante emner


Mer informasjon om topplederforumet:

Våren 2022 vedtok Stortinget Norges handlingsplan for bærekraftsmålene, hvor et av tiltakene i handlingsplanen er etableringen av et topplederforum for bærekraftsmålene. Forumet skal være en møteplass for arbeidet med bærekraftsmålene, legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører, gi råd og innspill. Forumet møtes ca. Tre ganger i året og vil ta opp ulike tema hver gang.

Forumet har sitt første møte onsdag 1. juni, 0800-1000, Sentralen, Møterom: Hvelvet

Forumet vil bestå av 13 faste toppledere. Fagfolk og andre relevante representanter inviteres inn avhengig av tema.
Til møtet 1. juni vil følgende ledere møte:

 • Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (leder av topplederforumet)
 • Kunnskapsminister, Tonje Brenna
 • Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide
 • Næringsminister, Jan Christian Vestre
 • Utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), ved administrerende direktør Ole Erik Almlid
 • Leder for landsorganisasjonen i Norge (LO), ikke avklart
 • Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ved leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming
 • Leder for Nasjonal komité for agenda 2030 i UH-sektoren (SDG Norge), ikke avklart
 • Leder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), ikke avklart
 • Kommunesektorens organisasjon (KS), ved styreleder Gunn Marit Helgesen
 • UN Global Compact Norge, ved direktør Kim N. Gabrielli
 • Forum for utvikling og miljø (ForUM), ved daglig leder Kathrine Sund-Henriksen
 • Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

FNs 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030

FNs 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030:

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
 10. Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
 14. Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling