Nytt dialogforum for samstemthet

Fra venstre: Borghild Tønnessen-Krokan (ForUM), Aslak Brun (UD), Laila Bokhari (UD), Lars Andreas Lunde (KLD). 

Nytt dialogforum for samstemthet

Statssekretær i utenriksdepartementet, Laila Bokhari bekreftet i dag at UD til høsten vil invitere til et dialogforum om samstemt politikk for utvikling.

I Stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» våren 2017 i kapittelet om "veien videre - konsekvenser av bærekraftsmålene for utviklingspolitikken" (5.3) står det at  "Regjeringen vil etablere et forum for dialog om samstemt politikk for bærekraftig utvikling."

Videre står det at:

"Dialog med næringsliv og sivilt samfunn er nyttig for en samstemt politikk. De fleste politikkområder har virkninger ut over det enkelte lands grenser, direkte for andre land eller indirekte gjennom globale fellesgoder som sikkerhet og klima. For å oppfylle bærekraftsmålene fullt ut må Norge og alle andre land ta hensyn til dette."

Dette ble bekreftet av statssekretær Laila Bokhari i UD på et møte i UD i dag i forkant av FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene (HLPF) i juli som skal gjennomgå bærekraftsmålene.

– Dette er et godt initiativ for å få en mer samstemt politikk for utvikling. Det er nyttig for å nå FNs bærekraftsmål, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM) om innledet på et møte i UD med politisk ledelse om FNs bærekraftsmål.

ForUM har i flere år tatt til orde for mer samstemt politikk for utvikling.

- Politikken må trekke i samme retning for en bærekraftig utvikling, slik at man ikke gir med den ene hånden og tar med den andre, og i verste fall undergraver viktig norsk politikk. Det er jo ikke bra eller effektivt, understreket Tønnessen-  Krokan i sitt innlegg på vegne av norsk sivilsamfunn.

 På møtet i UD i dag var både sivilsamfunn, utdanningsinstitusjoner og næringsliv invitert. Det var et godt oppmøte også fra politisk ledelse med både Statssekretær Brage Baklien fra Finansdepartementet og Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet tilstede. Baklien viste til at Finansdepartementet har en nøkkelrolle når det gjelder å oppnå bærekraftig økonomi og full sysselsetting i henhold til agenda 2030, der blant andre frihandel og et godt skattesystem er viktige suksessfaktorer. Lunde refererte til Parisavtalen som viktigste verktøy for å oppnå bærekraftsmålene på klima.

Tønnessen-Krokan tok i sitt innlegg utgangspunkt i de syv bærekraftsmålene som skal opp på HLPF i år mål 1, 2, 3, 5, 9, 14 og 17 . Hun løftet også behovet for å lage en plan for å nå målene og viste blant annet til at flertallet i Stortingets utenrikskomite gikk inn for i forbindelse med utviklingsmeldingen Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» som nylig ble debattert på Stortinget.

Statusrapporten for 2016 om hvordan Norge ligger an i forhold til bærekraftsmålene vil bli lansert første uken av juli ifølge Bokhari og hun nevnte at den blant annet viser hvordan det er økende engasjement blant flere aktører i Norge rundt bærekarftsmålene. 

Dette engasjementet var også synlig på møtet som ble avsluttet med innspill og spørsmål fra salen, hvor både sivilsamfunn og næringslivet var tydelig til stede. Bokhari kunne blant annet svare på Utviklingsfondets spørsmål om satsing på sammenhengen mellom helse, ernæring og landbruk at statssekretær Tone Skogen ser på dette nå. Hun lovte også Sex og politikk at hun skulle delta aktivt under HLPF for å løfte fokus på helse og likestilling, og Atlas alliansen og SOS-barnebyer at hun vil fokusere på de mest marginaliserte. Til slutt lovte hun Forum for utvikling og miljø at hun skal være en sterk stemme i FN for norsk åpenhet om skatt, og også vise til verdien av å samarbeide med sivilsamfunn og næringsliv for å nå bærekraftsmålene.

Forum for utvikling og miljø deltar i den norske offisielle delegasjonen under FN høynivåmøte i New York i sommer med rådgiverne Markus Nilsen Rotevatn og Silje Hagerup som da kan følge opp disse løftene fra statssekretæren.