Samstemt om samstemtreform

Mer samstemt politikk for utvikling var blant forslagene som Kristelig Folkepartis leder, Knut Arild Hareide, lanserte i partiets utviklingspolitiske melding. Flere av forslagene fikk støtte av Stortingsflertallet. Bildet er fra KrFs dialogmøte der Forum for utvikling og miljø innledet om samstemthet sammen med Krikens Nødhjelp og Fellesrådet for Afrika. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Samstemt om samstemtreform

Et flertall på Stortinget vil ha reform for samstemt politikk for utvikling. - Flott! Skal politikken være effektiv må den trekke i samme retning for utvikling, slik bærekraftsmålene fordrer, sier Forum.

Noen dager før regjeringen presenterer sin Stortingsmelding om langsiktig utviklingspolitikk og bærekraftsmålene diskuterte Stortingets utenriks- og forsvarskomité et forslag om reform av utviklingspolitikken fremmet av flere KrF-representanter. Mange av forslagene ble senere utformet som representantforslag og drøftes også i regjeringens nye Stortingsmelding.

Et flertall i komiteen (Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet, Venstre og SV) mener regjeringen jevnlig må rapportere til Stortinget om konsekvensene av norsk politikk på andre relevante områder for utviklingsland. Denne rapporten mener de må inneholde uavhengige eksterne vurderinger og inngå i en større samstemthetsreform i tråd med FNs bærekraftsmål.

Det samme flertallet mener det også er viktig å understreke at «utviklingshensyn skal veie tyngre enn norske interesser i vurderinger av hvor vi skal bidra med økonomisk bistand.»

-Flott! For at politikken skal være effektiv må den trekke i samme retning for bærekraftig utvikling, slik bærekraftsmålene fordrer, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Tønnessen-Krokan tok til orde for dette da hun innledet for KrF på Stortinget i fjor før KrF laget sin alternative utviklingsmelding og også sendte skriftlig innspill til KrF om samtstemthet. Der var samstemtreform et av forslagene.

-Det er ikke bare gjennom utviklings- og bistandspolitikken at norsk politikk påvirker utvikling i fattige land. Som en økonomisk stormakt bidrar Norge også vesentlig gjennom blant annet handel og investeringer. Samstemt politikk for utvikling og godt arbeid på tvers er nødvendig for å hindre at tiltak som på kort sikt synes å tjene norske interesser ikke undergraver bærekraftig utvikling som verden sårt trenger, sier lederen i Forum for utvikling og miljø. 

Ifølge Sundvollen-erklæringen vil regjeringen ”føre en samstemt
utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad
trekker i samme retning”.

-Det vil alltid oppstå dilemmaer og interessekonflikter, men regjeringen kan med fordel være mer åpen om slike vurderinger. Det må forhindres at utviklingspolitikken blir for sprikende, sier Tønnessen-Krokan.
Forum for utvikling og miljø har i mange år tatt til orde for en mer samstemt politikk for utvikling. På oppdrag fra Forum for utvikling og miljø skrev forskere fra Fridtjof Nansens Institutt i 2015 en rapport med anbefalinger til en mer samstemt politikk for utvikling.

Kirkens Nødhjelp, som lanserte en samstemtrapport i fjor under Arendalsuka med politisk ledelse, Arbeiderpartiet, KrF, Norfund, Kirkens Nødhjelp og Forum for utvikling og miljø i panelet sier til Bistandsaktuelt at det er "fantastisk" at flertallet i komiteen ber om en samstemthetsreform.

- Med dette kommer vi et skritt nærmere å forhindre at vi gir med den ene og tar med den andre hånden, sier Næss-Holm.

Nå vil også Norads evalueringsavdeling ta konsekvensen av den økende
integreringen av utenriks- og utviklingspolitikk og evaluere ulike deler
av Norges innsats i arbeidet for en mer samstemt politikk for
utvikling.


Eksempler på manglende samstemthet

Her er tre eksempler på manglende samstemthet for utvikling:

  • Regjeringen vil hindre ulovlig kapitalflukt og klimaendringer, men Oljefondet og annen norsk virksomhet investerer i skatteparadiser og virksomhet som ødelegger regnskog og miljø.
  • Regjeringen fremmer fred og menneskerettigheter, men selger samtidig militærmateriell til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia, som også anklages for krigsforbrytelser i Jemen.
  • Regjeringen vil stanse klimaendringer, men kritiseres for å satse mer på fossil enn fornybar energi.