Ønsker samstemt politikk for naturmangfold

På verdens biologiske mangfolddag, 22. mai, mottok Klima- og miljøminister Ola Elvestuen politikknotatet "Vi må redde økosystemene for å redde oss selv" av daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan. Foto: Maja Aarønæs, Sabima

Ønsker samstemt politikk for naturmangfold

En mer samstemt politikk trengs for å bevare det biologisk mangfoldet og regnskogene, sa Forum for utvikling og miljø som overrakte anbefalinger til klima- og miljøminister Ola Elvestuen på verdens naturmangfoldsdag 22.mai. 

En fjerdedel av alle kjente arter er truet, og arter forsvinner nå mellom 100 og 1000 ganger raskere enn det som ville vært naturlig. Med bærekraftsmål 15 har verdens land blitt enige om å sikre artsmangfoldet, og å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer. 

For å nå målet må Norge føre en samstemt politikk for skogbevaring, og øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer, sa daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM) til klima- og miljøminister Ola Elvestuen under et møte i klima- og miljødepartementet på verdens naturmangfolddag 22.mai. Hun fulgte også opp med statssekretær Atle Hamar i KLD i går under regjeringens første samstemthetsforum.

Skogødeleggelsen går raskere enn skogbevaringen

80% av alle verdens arter lever i skoger, og 1,6 milliarder mennesker har skogen som sitt livsgrunnlag. Å bevare verdens skoger er også helt nødvendig for å dempe klimaendringene. Det finnes en rekke små og store tiltak for skogbevaring, men ødeleggelsene skjer med en mye større hastighet enn bevaringen. Slik undergraves verdens samlede innsats for å bevare skogene, og vi beveger oss stadig lenger unna å nå bærekraftsmål 15. 

Som et internasjonalt foregangsland for bevaring av regnskog, mener ForUM Norge bør sikre at norske aktiviteter ikke bidrar til å ødelegge verdifull skog, og få andre land til å føre en mer samstemt politikk for skogbevaring:

-For at den viktige norske regnskogsatsingen skal være samtemt må vi også sikre at norske investeringer, offentlige innkjøp, norsk hogstpolitikk, norske selskapers aktiviteter utenfor våre grenser og våre bistandsprosjekter ikke bidrar til avskoging, sier Borghild Tønnessen-Krokan.

På ettermiddagen 28. juni i år inviterer Norad, Regnskogfondet og Forum for utvikling og miljø til et større sivilsamfunnsarrangement på Litteraturhuset i etterkant av Oslo Tropical Forest Forum. Det blir faglig og kulturelt påfyll fra regnskogen og de som kjemper for å bevare den, og en mulighet for sivilsamfunn fra inn- og utland til å møtes og utveksle erfaringer. Mer informasjon kommer.

Restaurere  

Å forhindre ødeleggelse av natur må være førsteprioritet om vi skal nå bærekraftsmål 15. Samtidig må vi også restaurere allerede ødelagt natur. FNs naturpanel har pekt på at forringelse av natur påvirker 3,2 milliarder mennesker, og dermed er det miljøproblemet som påvirker flest globalt. Til tross for at Stortinget har vedtatt å resutaurere 15% av norske økosystemer innen 2025, finnes det ingen plan for hvordan dette skal gjennomføres.

- Skal det globale økosystemet og biologiske mangfoldet bevares, må vi også bevare og restaurere den norske naturen, sier Tønnessen-Krokan. ForUM etterlyser en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene som også inkluderer en plan for restaurering av økosystemene.

FN-konvensjonen om biologisk mangfold er nå 25 år gammel. Konvensjonen ble signert på den store Rio-konferansen i 1992 og trådte i kraft i 1993. 

Vi må redde økosystemene for å redde oss selv

ForUM har sammen med Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Sabima og WWF Verdens naturfond utviklet et politikknotat med innspill til hvordan norsk politikk kan bli mer samstemt for å nå bæreraftsmål 15. 

Les innspillet her:

Skjermbilde-sdg15.JPG#asset:5513


6 mål, 6 innspill

I år skal 6 av FNs bærekraftsmål behandles i FN. Forum for utvikling og miljø vil gi innspill til Norges arbeid med alle bærekraftsmålene som skal behandles i FN i 2018. Dette innspillet er nummer 4, og er utgitt av Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Regnskogfondet, Sabima og Forum for utvikling og miljø.

Bærekraftsmål 15

"Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon."

Les mer om mål 15 her.