Frykter en ufullstendig reform

Frykter en ufullstendig reform

Det er viktig at regjeringens satsing på samstemthet ikke ender opp i en ufullstendig reform, mener Forum for utvikling og miljø. Nå lanserer de en ny rapportserie om samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

I dag møtes regjeringens samstemtforum for andre gang. Norske utviklingsorganisasjoner setter pris på at samstemthet prioriteres av regjeringen, men mener det er viktig at satsingen fører til faktiske endringer i norsk politikk. I dag lanserer Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Spire, Amnesty, RORG-samarbeidet og Forum for utvikling og miljø en ny briefserie om samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

Satsing på samstemthet må få konkrete følger for norsk politikk

Samstemthet er ikke et nytt ord i utviklingspolitisk sammenheng - OECD har rapportert årlig på samstemthet i snart 20 år. Men særlig folkelig kan ikke begrepet sies å være. Det er imidlertid viktig at vi er enige om hva samstemthet betyr og at satsingen får konkrete følger for norsk politikk, sier organisasjonene.

- Vi i organisasjonene er enige om at samstemthet i bunn og grunn betyr å unngå å gi med den ene hånden og ta med den andre, samt sikre at ulike politikkområder drar i samme retning, sier Tonje Merete Viken, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø. Hun håper regjeringen og de andre representantene i samstemtforumet sitter med samme oppfatning.

Krever en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Forum for utvikling og miljø frykter en ufullstendig samstemtreform, og i briefen presenterer organisasjonene en rekke utfordringer til regjeringen. Blant kravene er en helhetlig handlingsplan for Norges innsats for å nå bærekraftsmålene for å sikre at ulike tiltak trekker i samme retning.

- En nasjonal handlingsplan med nasjonale indikatorer vil være et godt verktøy til å måle Norges fotavtrykk og samstemthet, og hvorvidt en norsk aktivitet i et land bidrar til å undergrave målsettinger som andre aktiviteter ønsker å oppnå. Dette er også en forutsetning for en åpen debatt i regjering og Storting om utfordringene og dilemmaene mellom norske interesser og utviklingspolitiske mål, avslutter Viken.

Les briefen her:

http://forumfor.no/assets/docs/Samstemthetsbriefene01-HVA-ER-SAMSTEMT-POLITIKK-FOR-B%C3%86REKRAFTIG-UTVIKLING.pdf


Les ForUM-fellesskapets politiske innspill til samstemthetsreformen her (juni 2018).

Les ForUMs reaksjon på årets statsbudsjett (oktober 2018), der regjeringen viser hvordan den ønsker å jobbe for en mer samstemt politikk for utvikling her.

Les om regjeringens samstemthetsforums første møte i mai 2018


Samstemtforum

Samstemtforum ble opprettet våren 2018, etter krav fra Stortinget om en samstemtreform. Forumet består av representanter fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia og noen utvalgte departementer som møtes minst to ganger i året. Forum for utvikling og miljø har to representanter i forumet.

Lanserer ny serie: Samstemthetsbriefene

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Spire, Amnesty, RORG-samarbeidet og Forum for utvikling og miljø står bak briefen Hva er samstemt politikk for bærekraftig utvikling?, som tar for seg hva samstemthet er, hvordan konseptet har utviklet seg, og hvilke strukturer og prosesser som må på plass i Norge for å styrke arbeidet med samstemthet.

Briefen er den første i en serie som vil ta for seg ulike aspekter ved samstemthet og komme med innspill til hvordan regjeringen kan føre en samstemt politikk for bærekraftig utvikling.