Trenger naturmangfold

Hele 80% av verdens arter lever i skoger. På bildet ser du Amazonas. Antallet plante- og dyrearter her er høyere enn noe annet sted på kloden. 17.- 29. november vil verdens land møtes til FN-forhandlinger om konvensjonen for biologisk mangfold (Convention on Biological Diversity, CBD)

Trenger naturmangfold

- Vi er nødt til å stanse og snu ødeleggelsen av natur for å sikre alle tilgang til mat, rent vann og frisk luft, og redusere farlige klimaendringer, sa daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø til klima- og miljøminister Ola Elvestuen før FN-møtet om biomangfold 17.-29.november.

Vi er en del av naturen og kan ikke leve uten de godene den gir oss. Til tross for det forsvinner arter mellom 100 og 1000 ganger raskere enn det som ville vært naturlig.

- Det hogges regnskog tilsvarende 12 fotballbaner i minuttet, og havet fylles med plast. Vi er nødt til å stanse og snu ødeleggelsen av natur for å sikre alle tilgang til mat, rent vann og frisk luft, og redusere farlige klimaendringer, sa daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø til klima- og miljøminister Ola Elvestuen som inviterte til innspillsmøte i forbindelse med FN-møter om biomangfold 17.-29.november.

Norge skal delta på partsmøter for konvensjonen om biologisk mangfold, Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer, Nagoya-protokollen om genressurser samt arbeidsgruppemøte for 8j (WG8j) om urfolk samtidig i Sharm El-Sheikh. Målet med å avholde disse møtene samtidig er å sikre best mulig synergi mellom avtalene og å bidra til kostnadseffektive løsninger. I tillegg avholdes et høynivåmøtet på ministernivå 14.-15. november.

Partsmøtene vil bli preget av det kun er to år igjen til en ny global avtale for natur skal være fremforhandlet, altså i 2020.

-Norge bør ta lederskap i arbeidet for å sikre naturmangfold internasjonalt og gå foran med et godt eksempel hjemme, for verden er ikke i rute, understreket Tønnessen-Krokan.

I forkant hadde Forum for utvikling og miljø sendt skriftlig innspill til statsråden.

-Skal vi klare å reversere de negative trendene for tap av naturmangfold, oppfylle bærekraftsmål og klimamål, og sikre et nytt rammeverk for å ivareta naturen og ressursgrunnlaget, må dette arbeidet intensiveres i årene som kommer. Vi er glad for at regjeringen i statsbudsjettet vil øke satsningen både på regnskogbevaring og på sunne hav. Denne innsatsen må være samstemt, sa Tønnessen-Krokan.

Forum for utvikling og miljø er representert i den norske delegasjonen i Egypt under partsmøtene ved WWF samt Sabima. I tillegg deltar Regnskogfondet.

- At sivilsamfunnet får plass i den norske delegasjonen gir også et viktig signal til andre land: Miljøforkjempere er under et sterkt press og direkte angrep mange steder i verden, ikke minst i tropiske skogland, sa Forum for utvikling og miljøs leder til Elvestuen.

Egypt har valgt sektorintegrering av biologisk mangfold som et hovedtema for partsmøtet, og vil særlig se nærmere på hvordan hensyn til biologisk mangfold kan integreres i følgende sektorer: energi og gruvedrift, infrastruktur, fabrikkvirksomhet/-produksjon og -prosessering og helse.


FNs Biomangfoldskonvensjon

Konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on Biological Diversity, CBD) ble undertegnet av 150 regjeringssjefer i Rio i 1992. Konvensjonen skal bidra til en bærekraftig utvikling ved at det biologiske mangfoldet ivaretas. I dag har 193 land ratifisert den internasjonale avtalen.

Konvensjonen anerkjenner at biologisk mangfold dreier seg om mer enn planter, dyr og mikroorganismer. Det dreier seg også om mennesker og vårt behov for matsikkerhet, medisiner, frisk luft og rent vann, og et rent og sunt miljø å leve i. Målet med konvensjonen er å bidra til:

  • bevaring av det biologiske mangfoldet
  • bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet og
  • rettferdig fordeling av fordelene ved utnyttelse av genetiske ressurser, inkludert tilgang til genetiske ressurser og overføring av relevant teknologi.

Biomangfoldkonvensjonen forplikter blant annet hvert land, ut fra sine spesielle forhold og muligheter, til å:

  • Utvikle nasjonale strategier, planer eller programmer for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, eller tilpasse eksisterende strategier til dette målet.
  • Så langt mulig integrere bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold inn i relevante sektorvise eller tverrsektorielle planer, programmer og politiske mål.