Samstemtforum i gang

Politisk ledelse fra UD og KLD ledet regjeringens aller første samstemthetsforum som ble holdt i går. Fra ForUM deltok Kirkens Nødhjelp og ForUMs sekretariat. (Foto: UD)

Samstemtforum i gang

I går ble første møte i regjeringens nye samstemthetsforum holdt. ForUM, som har to plasser,  er positiv til at forumet skal ta opp interessekonflikter som hindrer bærekraftig utvikling. Utenriksdepartementet ber om innspill til ny samstemtreform innen 10. juni

En samstemt politikk for utvikling er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Forum for utvikling og miljø (ForUM) har i en årrekke vært pådriver for dette, og er positiv. 

Interessekonflikter 
Sammen med medlemsorganisasjoner har ForUM belyst interessekonflikter der viktige satsninger fra regjeringen for å nå bærekraftsmålene undergraves: Ofte som følge av mer kortsiktige økonomiske hensyn, for eksempel gjennom oljefondsinvesteringer samt norske industrier som olje og våpen.

-Vi er glade for at samstemtforumet nå er i gang, og at sivilsamfunnet og andre viktige sektorer er med. Forumet må håndtere interessekonflikter og bidra til at bærekraftsmålene nås, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan fra Forum for utvikling og miljø, som deltok på møtet sammen med Ingrid Næss-Holm fra Kirkens Nødhjelp. 

ForUM har bedt alle sine 50 medlemsorganisasjoner melde interesse for å sitte i forumet, og vil nominere to personer. Fra sivilsamfunnet har også LNU og FOKUS en plass hver.

-Stor takhøyde
Formålet med Samstemthetsforum er å bidra til at norsk politikk på relevante områder kommer nærmere norske utviklingspolitiske målsettinger.

- Vi håper at Samstemthetsforum kan bidra til mer bevissthet om hvordan ulike deler av norsk politikk påvirker utviklingspolitikken. Vi skal ha god takhøyde for debatt og ønsker at dette kan munne ut i gode og relevante råd, sa statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet på det første møtet i Samstemthetsforumet. 

 Statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet påpekte også under møtet at en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling trengs for å nå blant annet klimamålene i Parisavtalen og bevare regnskogen.

Råd til UD - eller til regjeringen?
I oppdragsbeskrivelsen for samstemthetsforumet står det at «Forumet vil være rådgivende for Utenriksdepartementets arbeid med en samstemt utviklingspolitikk». ForUM spurte om det ikke ville være mer naturlig at forumet er rådgivende for hele regjeringen til Erna Solberg, ikke bare Utenriksdepartementet, siden formålet er at alle de ulike politikkområdene skal trekke i samme retning for bærekraftig utvikling.

Det nye forumet ledes av Utenriksdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Representanter for sivilt samfunn, akademia og næringsliv er medlemmer. Forumet vil blant annet gi innspill til og drøfte de årlige rapportene til Stortinget om samstemt politikk for utvikling. Samstemthetsforum møtes etter behov, minst to ganger i året. Neste møte er 27.august, og et annet er planlagt holdt i november. 

Samstemtreform
For at de ulike politikkområdene skal dra i samme retning for bærekraftsmålene vil Stortinget ha en samstemthetsreform. I anmodningsvedtaket (nr 577, april 2017) heter det: «Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget et opplegg for en samstemthetsreform, der norsk politikk på relevante politikkområder gjøres mer i tråd med utviklingspolitiske målsettinger».

Oppfølging av vedtaket er omtalt s. 48 i Prop. 1 S (2017-2018) for Utenriksdepartementet. I går ba Utenriksdepartementet om innspill også fra sivilsamfunnet til innholdet i denne samstemtreformen. Frist: 10. juni. 

Fikk gjennomslag
Sammen med medlemmer har ForUM fått flere gjennomslag i arbeidet for at norske myndigheter sikrer en samstemt norsk politikk for bærekraftsmålene. I en rekke muntlige og skriftlige innspill og rapporter har ForUM siden 2015 tatt til orde for følgende:

  • en plan for bærekraftsmålene
  • et samstemthetsforum og –reform der sivilsamfunnet er med
  • en god organisering og årlig rapportering på bærekraftsmålene
  • at bærekraftsmålene ble høyt proiritert av politisk ledelse
  • en Stortingsmelding om bærekraftsmålene
  • en tydelig erklæring fra regjeringen om at en samstemt politikk for bærekraftsmålene og fattigdomsbekjempelse var prioritert. 

Alt dette er nå vedtatt eller gjennomført av regjeringen. SDG-planen er riktignok fortsatt ikke laget, men Stortinget ba regjeringen om det, og regjeringspartiet Høyre programfestet det. 

Se også: ForUMs årsmeldinger 2017, 2016, 2015

ForUM-rapporter om samstemthet:

"17 mål, en framtid: Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål innen 2030". Innspillsrapport fra 2016 og 2017 presentert for politisk ledelse og andre beslutningstakere før FNs HLPF.

"Development Beyond Aid: Global Challenges and National Reform" av Irja Vormedal og Leiv Lunde, FNI (2015) 

 «Doublethink: The two faces of Norway's foreign and development policy» av Mark Curtis (2010), omtalt i the Guardian og norske medierFire eksempler på ustemt politikk

Norsk politikk er ustemt på flere områder ForUM jobber med, som er viktige for å nå bærekraftsmålene. Her er fire eksempler:

  • Norge solgte militærmateriell til krigførende parter i Jemen som angrep sykehus og skoler og anklages for krigsforbrytelser i det som omtales som vår tids verste humanitære katastrofe. Mottakerne av norsk militærmateriell er også svært undertrykkende land, inkludert Saudi-Arabia. Dette i kontrast til Norges viktige satsninger på helse (SDG 3), utdanning (SDG 4), menneskerettigheter og fred (SDG 16) og humanitær innsats – inkludert til Jemen.

  • Norge fortsetter utvinning av fossile brensler som fører til klimaendringer, samtidig som klimaendringer (SDG 13) anses som vår tids største utfordring

  • Oljefondet ble mer ansvarlig på mange områder, utarbeidet flere såkalte forventningsdokumenter etter forslag fra ForUM-fellesskapet, og tok større skatte- og klimaansvar. Likevel investerte Oljefondet på måter som kan undergrave annen viktig norsk innsats – for eksempel milliarder i bransjer med høy risiko for regnskogødeleggelse (SDG 15), og også i skatteparadiser som tapper utviklingsland for milliarder som kunne blitt brukt til å nå bærekraftsmålene.
  • gjennom flere innspill har ForUMs havgruppe oppmuntret norsk havsatsning (SDG 14). ForUMs representant WWF med regjeringen var pådriver for nullvisjonen for marin forsøpling som FN vedtok i desember. Samtidig utgjør håndteringen av norsk gruvedrift en miljøtrussel i norske fjorder og hav.