Ungdom er suksessfaktoren

Et inkluderende og anstendig arbeidsliv for alle forutsetter at ungdom inkluderes. (Foto: Rawpixel.com)

Ungdom er suksessfaktoren

Fra i dag til 2030 vil mer enn 250 millioner unge mellom 15 og 29 år være klare til å tre inn i arbeidslivet. Med andre ord må ungdommen inkluderes dersom bærekraftsmålet om anstendig arbeid skal nås.

Fire av ti mennesker i verden er under 25 år. Samtidig øker arbeidsledigheten blant unge globalt sett. Over 500 millioner unge sliter i dag med å overleve på under to dollar dagen.

− Ungdom havnet i dødvinkelen da bærekraftsmålene ble utformet, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø. Kun to av delmålene i bærekraftsmålene er rettet spesifikt mot ungdom, og heller ikke norsk utviklingspolitikk har maktet å inkludere unge mellom 15 og 30 år.

Jobbene må være anstendige

− ForUM er stolte over å presentere konkrete forslag til hva Norge kan gjøre for å bidra til å unngå at millioner av ungdom råtner på rot fordi de enten ikke får jobb, eller fordi de havner i jobber som ikke er anstendige, sier Sund-Henriksen. – Dette er ikke minst viktig dersom sysselsetting også skal bidra til målet om å avskaffe fattigdom og utjevne ulikhet.


Les briefen her


Over 60 prosent av den afrikanske befolkningen er under 35 år, og FAO anslår at det må skapes 12 millioner nye jobber hvert år, de neste 20 årene. I denne sammenhengen må man særlig se på de afrikanske landene, der ungdomsbefolkningen vokser raskest. En vel så stor utfordring er imidlertid å sikre at disse jobbene blir anstendige. Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO skriver i sin rapport om trender i arbeidslivet for 2017 at i Afrika sør for Sahara er dårlige jobber en større utfordring enn mangel på jobber.

Rom for bedring

I juni lanserte regjeringen sin handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Regjeringen sier der at de ønsker å styrke samarbeidet med ungdomsorganisasjoner for å «øke ungdoms deltagelse i de ulike delene av matsystemene».

− Det er positivt. Samtidig ser vi at det eneste faktiske tiltaket der ungdom er nevnt, er kulepunktet om å styrke kunnskap og veiledning om bedre ernæring. At regjeringen i Meld. St. 24 (2016-2017) om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk ikke nevner anstendig arbeid med ett ord er direkte bekymringsfullt. Vi håper derfor regjeringen vil la seg inspirere at innspillet fra ForUM, sier Sund-Henriksen. − Blant annet vil vi gjerne ha en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene, der inkludering og jobbskaping for ungdom er et uttalt mål.


Les ForUMs posisjon om en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene her


Bistand med effekt

Blant anbefalingene fra ForUM er at jordbruksprogrammet som skal opprettes innenfor Kunnskapsbanken bør ha målrettede tiltak for inkludering av unge. Næringslivssatsingen må også i langt større grad enn i dag tydeliggjøre at anstendig arbeid er en del av satsingen. Her vil en menneskerettighetslov for arbeidslivet være en god start. Styrkede lærlingordninger og støtte til fagforeninger, unges rett til å arve og eie land, styrking av kooperativer og et sett med prinsipper for reell ungdomsmedvirkning er andre forslag.


Les Innspill til Stortingets Justiskomite: Vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet


− Hvis man vil sette inn støtet der man virkelig kan gjøre en endring, bør man utvikle tiltak som effektivt sluser ungdommens ressurser inn i et inkluderende arbeidsliv, sier Sund-Henriksen.


Relevante emner


6 mål - 6 innspill

I år skal FNs medlemsland gjennomgå status på seks av FNs 17 bærekraftsmål. Sammen med våre medlemmer gir Forum for utvikling og miljø innspill på Norges arbeid med de seks målene som behandles i FN.

Dette er innspill 3/6 i 2019, utarbeidet i samarbeid med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Mellomkirkelig råd, Attac, Changemaker, Norges Vel, Spire og Fairtrade Norge.

Alle innspill fra 2019:

Innspill 1/6 - God utvikling krever god utdanning

Innspill 2/6 - Klimamål for klimakrisen

Innspill 3/6 - Ungdom er nøkkelen

Innspill 4/6 - Skatt og velferd mot ulikhet

Innspill 5/6 - Fred og demokrati som forutsetning for bærekraft

Innspill 6/6 - Ventes i september

Hva er anstendig arbeid?

Arbeid kan ikke kun ses på som et verktøy for å få økonomisk vekst, men som noe som gir rom for frihet og personlig utfoldelse. Miljømessig og sosial bærekraft må ses i sammenheng med økonomisk utvikling for å sikre anstendig arbeid.

Anstendig arbeid betyr rettferdig inntekt, verdige forhold på arbeidsplassen, en sikker og trygg arbeidshverdag, sosial velferd, arbeidsrettigheter, frihet og rett til å ikke bli utnyttet, og at et bærekraftig livsgrunnlag ivaretas for fremtidige generasjoner.

Mennesker og ressursforvaltning må settes i sentrum av utviklingen.