Når ikke klimamålene

Når ikke klimamålene

Med den nye regjeringsplattformen bidrar ikke Norge nok til å nå 1.5-gradersmålet og stanse farlige klimaendringer, frykter Forum for utvikling og miljø.

-I lys av FNs klimapanels rapport hadde Forum for utvikling og miljø forventet en regjeringsplattform med en kursendring som tydelig viser hvordan Norge skal nå 1.5-gradersmålet for å unngå klimakatastrofe. Det har dessverre vi ikke fått, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Den nye regjeringen vil «at Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet» og
«arbeide for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent». Det mener Forum for utvikling og miljø er flott, så lenge dette står i relasjon til utslippene fra 1990 som UNFCCC og klimaforhandlingene forholder seg til.

Dessverre tar regjeringen av seg ledertrøya allerede i andre delen av den samme setningen da de legger til «og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner», mener ForUM.

-Skal regjeringen være pådriver i det internasjonale klimaarbeidet kan den ikke være fornøyd med å legge seg på det samme nivået som de mest klimafiendtlige landene i EU gjør. Regjeringen bør i likhet med de progressive medlemslandene i EU vedta et nasjonalt mål som samsvarer med hva som trengs og er et rettferdig bidrag til Parisavtalen, uansett hva EU klarer å bli enig om, sier Tønnessen-Krokan.


Må kutte minst 53% hjemme

Beregninger fra Stockholm Environment Institute viser at hvis Norge skal ta sitt ansvar å bidra rettferdig med vår andel til klimadugnanden må vi kutte minst 53% av våre totale utslipp fra 1990 nasjonalt, og bidra betraktelig med klimafinansiering til kutt i utviklingsland.

I den nye regjeringsplattformen står det at “Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005. Regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom innenlandske tiltak og planlegger for dette. Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes.”

-Regjeringens nye nasjonale mål, som går fra 40 til 45% kutt kun i ikke-kvotepliktig sektor, og kun i forhold til utslipp fra 2005, og som åpner for bruk av fleksibilitet - altså handel med utslipp - i EU, er veldig langt fra de 53% av totale utslipp fra 1990 som trengs for at Norge skal ta sitt ansvar for å nå Parisavtalen. Forum for utvikling og miljø forutsetter at dette ikke er det forsterkede målet som regjeringen samtidig oppgir at Norge skal melde inn til FN i 2020, men at dette kun er startskuddet for et slikt arbeid, sier Tønnessen-Krokan.

Urolig for klima, satser på olje
Videre påpeker Tønnessen-Krokan at dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer fortsetter, og det blir ikke permanent vern av sårbare områder. Regjeringen vil "Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet."

Med andre ord: Regjeringen er bekymret for klima men satser mer på olje.

Skal vi klare 1,5-gradersmålet må oljeindustrien langsiktig fases ut. Men politikken går dessverre i motsatt retning, der «hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv» og »letepolitikken skal bidra til dette.»

Undergraver egen god politikk

Det er flere gode intensjoner i regjeringsplattformen, mener Tønnessen-Krokan, som gir tre eksempler.

For det første, at «Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og vil forsterke klimaforliket».

For det andre varsles viktige relaterte globale satsninger, som at regjeringen internasjonalt vil prioritere arbeidet med en naturavtale i 2020 og en bindende avtale mot marin forsøpling, og vil styrke satsningen på regnskog og fornybar energi.

For det tredje, at regjeringen vil føre en samstemt norsk politikk for bærekraftsmålene gjennom å “Følge opp samstemthetsreformen ved å føre en politikk for utvikling der bærekraftsmålene legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning. De årlige samstemthetsrapportene skal baseres på jevnlige eksterne vurderinger.” Videre, “Regjeringen anser FNs bærekraftsmål som sentrale for å løse våre globale utfordringer.”

-I praksis undergraves dessverre disse viktige tiltakene av for lite ambisiøse klimamål og stadig mer oljeboring. Vi trenger en mer samstemt norsk politikk enn dette for å nå klimamålene og bærekraftsmålene, sier Forum for utvikling og miljø.