Ber om en plan for ambisiøse norske klimakutt

Klimademonstrasjon. Foto: Markus Spiske

Ber om en plan for ambisiøse norske klimakutt

Verdens utslipp av klimagasser må reduseres med 45 prosent innen ti år. Klimakur 2030 må føre til en handlingsplan for norske kutt i løpet av kort tid, skriver ForUM-organisasjonene i et felles innspill.

ForUM-fellesskapets høringssvar til Klimakur 2030

Regjeringen la i februar frem rapporten Klimakur 2030 som er et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med utslippsreduksjon av klimagasser på 50-55 prosent i ikke kvotepliktig sektor i Norge. Klimakur 2030 viser at våre krav om minst 53% nasjonale kutt innen 2030 er realistisk, skrev ForUM da.

Denne uken sendte ForUMs klimagruppe et felles høringssvar til Miljødirektoratet. Vi håper høringssvaret vil være med og styrke regjeringens ambisjonsnivå og viljen til gjennomføringen av tiltak!

Norge har stort klimaansvar

Norge har et forholdsvis stort ansvar for de globale klimaendringene. ForUM-rapporten Norway’s Fair Share fra 2018 viste at Norges rettferdige andel av Parisavtalens klimadugnad tilsvarer hele 430 prosent kutt i våre nasjonale utslipp innen 2030, sammenlignet med 1990- nivået.

Dette vil selvsagt Norge ikke klare å kutte bare innenlands, men nettopp derfor er det svært viktig at regjeringen kommer raskt i gang med å kutte så mye og så raskt som vi kan her hjemme.

Det haster

I følge FNs klimapanel må verdens utslipp av klimagasser reduseres med 45 prosent innen 10 år. Dette korte tidsrommet understreker hvor mye det haster med å komme i gang med tiltak.

Derfor ble ForUM og mange glade da regjeringen i februar meldte inn til UNFCCC at Norge vil kutte 50-55 prosent av klimagassutslippene sammenlignet med 1990- nivå innen 2030. For at Norge skal kunne følge opp, må innenlandske tiltak i ikke-kvotepliktig sektor samsvare med dette målet.

Forpliktende handlingsplan - også for oljenæringen

For å få til kutt i en så stor skala er sterke virkemidler helt nødvendig. Klimakutt 2030 er bare et startskudd. For å kutte de globale klimagassutslippene med 45 prosent trenger vi umiddelbar handling og igangsettingen av det grønne skiftet.

Vi trenger en forpliktende handlingsplan som gjenspeiles i et klimabudsjett. Det er derfor svært viktig at Klimakur 2030 fører til en handlingsplan i løpet av kort tid.

Ettersom kvotepliktig sektor (oljenæringen), som står for omkring halvparten av norske utslipp, ikke er tatt med i Klimakur 2030, trenger vi en samlet plan for utslippsreduksjoner i Norge, hvor også oljenæringen inngår. Dette er nødvendig for å omstille industrien og petroleumssektoren.

Det bør derfor også utarbeides en samlet plan hvor både kvotepliktig- og ikke kvotepliktig sektor inngår.

Norsk omstilling til «Green Deal»

I Klimakur 2030 omtales omstillingen til en sirkulær økonomi som vesentlig for utslippsreduksjonen. Likevel tillegges ikke sirkulærøkonomien særlig vekt. Dette i sterk motsetning til i EU hvor sirkulærøkonomien spiller en vesentlig rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet.

Verden vil preges av en annen økonomisk situasjon i etterkant av Korona-krisen, noe som gir norske myndigheter en unik mulighet for en omstilling til et nullutslippssamfunn med klimavennlige arbeidsplasser.

Nå må det tilrettelegges bedre for reparasjon, gjenbruk, ombruk, deling og leie. Det må også utarbeides en strategi og et eget fond som skal sikre at det skapes nye arbeidsplasser i sirkulærøkonomien.

Det er videre behov for en økonomisk stimuleringspakke rettet mot bedrifter og industrier med god sysselsetting- og klimaeffekt. En slik stimuleringspakke må gjenspeiles i statsbudsjettet, samt i et klimabudsjett.

ForUM-fellesskapet ønsker regjeringen lykke til med arbeidet med regjeringssaken som vil være svært viktig for det videre arbeidet for å gjøre Norge til et nullutslippsamfunn i 2050!


Skrevet av Lillian Bredal Eriksen, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: matsikkerhet, klima
+47 469 69 033


ForUMs innspill til Klimakur 2030

ForUM har samlet medlemsorganisasjonenes faglige innspill i et felles høringssvar til Klimakur 2030.

Les høringssvaret her