2020: Protest og mobilisering mot alle odds

I 2020 satte drapet på George Floyd i gang en global protestbevegelse mot rasisme og politivold. Foto: Clay Banks

2020: Protest og mobilisering mot alle odds

I 2020 brukte et stort antall stater pandemien til å begrense folks frihet. I går ble årets statusrapport fra CIVICUS - State of Civil Society 2020 - lansert i Norge. Rapporten viser et sivilsamfunn under stadig større press som har mobilisert mot alle odds.

Pandemien og sivilsamfunnets handlingsrom

Med en global pandemi, ble 2020 et år som ingen andre. Årets CIVICUS-rapport viser hvordan mange stater feilet pandemitesten. Store beslutninger ble tatt gjennom udemokratiske prosesser, og autoritære kontrollregimer ble satt inn for å begrense viruset. Mange land brukte også pandemien til å innskrenke sivile rettigheter, gjennom blant annet begrensninger i ytringsfrihet, forbud mot å samle seg, og økt overvåkning av befolkningen og kritikere. Mange mennesker ble arrestert, og noen drept, for å protestere eller bryte portforbud under pandemien.


Les hele rapporten her


Viktige protester mot alle odds

Samtidig har pandemien vist viktigheten av at sivilsamfunn og aktivister samler seg for å formidle befolkningens behov og perspektiver, og krever demokratiske prosesser og en politikk som ikke rammer urettferdig. Et levende sivilsamfunn med handlingsrom gir også myndighetene og deres politikk legitimitet.

Til tross et begrenset handlingsrom samlet millioner av mennesker seg til store protester verden over. I rapporten løftes en rekke store sivilsamfunnsprotester og -initiativer. Black Lives Matters-bevegelsen satte rasisme og politivold på agendaen ikke bare i USA, men også i land som Nigeria, Colombia og Sør-Afrika. I India samlet titusenvis av bønder seg for å protestere mot myndighetenes jordbruksreform, og i Hong Kong fortsatte demokratibevegelsen sine protester.

Flere bevegelser hadde også viktige seiere, som i Chile der protester for mindre ulikhet, levevilkår og grunnleggende rettigheter førte til en prosess der landet skal få en ny grunnlov. Etter press fra sivilsamfunn ble abort legalisert i Argentina, likekjønnet ekteskap ble avkriminalisert i Bhutan og Gabon, og legalisert i Costa Rica.

PROTES1.JPG#asset:7801

I Nigeria protesterte titusener mot politivold i 2020. Foto: Ayoola Salako

Livreddende sivilsamfunn

I tillegg spilte sivilsamfunn verden over en uvurderlig rolle i å hjelpe mennesker som led under pandemien. Mens mange stater feilet i å svare raskt og effektivt på utfordringene knyttet til viruset, tilbød sivilsamfunnsorganisasjoner humanitær hjelp som mat, penger, medisiner og sanitærprodukter. De formidlet informasjon om viruset, og ga helsehjelp. Pandemien ble et stort bevis på viktigheten av et sterkt sivilsamfunn.

ForUM jobber for å styrke sivilsamfunnets handlingsrom

ForUM har i en årrekke jobbet for å styrke sivilsamfunnets handlingsrom. I 2020 jobbet vi særlig med å sikre meningsfull deltakelse i internasjonale prosesser i møte med pandemien. Stilt overfor klimakrisa, naturkrisa og en global ulikhetskrise er det sentralt at FN-prosessene som søker å finne globale løsninger på dette ikke blir stanset av pandemien, men deltagelsen fra sivilsamfunn må også ivaretas. Med internasjonale møter som ble flyttet til nett, møtte vi nye barrierer for at sivilsamfunnet både skulle få innsyn og mulighet til å påvirke disse prosessene.

I juni i fjor skulle urfolk-, ungdoms-, kvinne- og sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden samles til et FN-møte i Oslo for å forberede en slagplan for å stanse det massive tapet av natur opp mot FNs miljøforsamling. Da pandemien satte en stopper for å kunne møtes fysisk, ble konsultasjonen digitalisert og ForUM organiserte sammen med KLD og UNEP det største digitale miljømøtet fram til da.

Erfaringene fra det digitale miljømøtet under korona har vært viktige i utformingen av ForUMs videre arbeid for å styrke sivilsamfunnets handlingsrom i internasjonale prosesser. ForUM er valgt som koordinator for gruppa av ikke-statlige organisasjoner i FNs miljøprogram, UNEP. Disse aktørene er organiserte i Major Group for NGOs og ForUM har sammen med de andre koordinatorene som hovedoppgave å sikre meningsfull deltakelse for sivilsamfunn i FNs miljøprogram sine prosesser.

I tillegg til arbeidet i FNs miljøprogram, har ForUM styrket innsatsen på meningsfull deltagelse også på andre områder. Over sommeren vil ForUM lansere en rapport om hva som fremmer og hemmer meningsfylt deltagelse for norsk sivilsamfunn i internasjonale prosesser, og følge opp med kapasitetsbygging i eget nettverk og politisk arbeid for å bedre tilgangen.

Spørsmål om dette arbeidet kan rettes til ansvarlig rådgiver Ingrid Rostad på ingrid@forumfor.no

banner-konsultasjon-2.jpg#asset:7211

Fra den digitale sivilsamfunnskonsultasjonen ForUM var med å organisere, 2020


State of Civil Society Report 2021

Hvert år publiserer sivilsamfunnsalliansen CIVICUS en rapport som undersøker de store trendene og hendelsene som involverer og påvirker sivilsamfunn verden over. Rapporten bygger på en mengde dybdeintervjuer og konsultasjoner med sivilsamfunnsaktivister, ledere og eksperter. Rapporten presenterer også funn fra CIVICUS monitor – en nettbasert plattform som samler trusler mot sivilsamfunn i alle land.

Årets rapport er den tiende rapporten, og ser i tillegg på trender for 2020 på trendene de siste ti årene. Rapporten løfter også ideer for styrket sivilsamfunn i årene som kommer.

CIVICUS

CIVICUS er en global allianse for sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister, med 10 000 medlemmer verden over. CIVICUS jobber for å styrke folks og sivilsamfunns handlingsrom. ForUM er medlem av CIVICUS.