Nå er Norges innsats for bærekraftsmålene vurdert

Nå er Norges innsats for bærekraftsmålene vurdert

Dommen fra sivilsamfunnet er klar: Norge må gire opp innsatsen både nasjonalt og globalt.

Onsdag 23. juni presenterer bærekraftsminister Nikolai Astrup Norges vurdering av egen innsats i arbeidet med bærekraftsmålene. Rapporten skal legges frem for verdenssamfunnet i juli under FNs høynivåforum for bærekrafsmålene, også kalt HLPF.

En gjennomgang gjort av norske organisasjoner viser at Norge skårer høyt på flere områder, men må ta noen store grep om bærekraftsmålene skal nås innen 2030.

Store utfordringer gjenstår

Forum for utvikling og miljø har vært med i arbeidet med rapporten og ble invitert til å samle og koordinere hele det norske sivilsamfunnet sin vurdering av Norges arbeid. Norge har på flere områder gjort en innsats for å oppnå bærekraftsmålene, men ifølge sivilsamfunnet sine vurderinger er det særlig noen mål som krever langt større innsats og politisk vilje fra Norge i årene fremover.

– Det gjelder for eksempel bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene, der vi ser noe positiv utvikling, men Norge sliter fortsatt med å kutte nok utslipp til å nå målene sine. Vi er også bekymret for at Norge ikke nådde ett eneste av de globale biomangfoldsmålene innen 2020, kalt Aichi-målene, sier Sund-Henriksen.

I tillegg peker Sund-Henriksen på utfordringene for å nå bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, og at Norge sliter med å omstille samfunnet i en grønnere og mer bærekraftig retning. Sund-Henriksen mener Norge må øke ambisjonene betraktelig i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

- FNs 17 bærekraftsmål er utfordrende for alle verdens land, også rike land som Norge. Norske politikere må anerkjenne at det kreves en enorm innsats om Norge skal nå målene innen 2030 og bidra til at verden gjør det samme, sier Sund-Henriksen.

Andre steder roser sivilsamfunnet myndighetenes innsats.

– Norge har opprettholdt et høyt nivå på bistanden, også gjennom pandemien, og er en tydelig stemme internasjonalt innen blant annt likestilling og utdanning. Nasjonalt gjør Norge det bra på flere mål, sier Sund-Henriksen.

VNRnettsidebanner-engelsk.jpg#asset:7820

ForUM med koordineringsansvar

Modellen der Norges egen vurdering av fremgangen mot bærekraftsmålene er supplert med en vurdering fra andre aktører, som sivilsamfunnet, er inspirert av Finland.

– Vi har lenge bedt Regjeringen om å se til Finland og måten de har inkludert sivilsamfunnet på i sin vurdering av arbeidet med bærekraftsmålene, og de så at oppsettet ville fungere også her. Medvirkning er en viktig grunnpilar i bærekraftsmålene, og det er derfor supert at norsk sivilsamfunn ble inkludert i prosessen, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

ForUM har koordinert totalt 17 grupper bestående av et bredt spekter av norske organisasjoner. Hver gruppe har tatt for seg ett bærekraftsmål og vurdert hvordan Norge ligger an med å nå målet. Sund-Henriksen er både imponert og stolt.

– Det har vært spennende og intensivt. Vi har virkelig sett hvor mye kunnskap det finnes blant norske organisasjoner. Engasjementet har vært stort og rapporten er full av gode anbefalinger til myndighetene.

Håper på mer inkludering fremover

Det er første gang sivilsamfunnet får være så delaktig i Norges arbeid med VNR-rapporteringen. Sund-Henriksen har en klar oppfordring til norske myndigheter om veien videre.

– Sivilsamfunnet sitter på helt sentral kunnskap i arbeidet med bærekraftsmålene. I tillegg til sterk fagkunnskap og et stort engasjement, har sivilsamfunnet kontakt med grasrota både i Norge og andre land. Sivilsamfunn er dermed en kilde til helt uvurderlig informasjon om hvordan politikk og praksis påvirker folks levekår og livsgrunnlag. Vi trenger derfor enda flere prosesser der sivilsamfunnets blir inkludert. Vi håper vi ser mye mer av det fremover, både i forbindelse med HLPF og andre viktige prosesser.

Regjeringen legger også frem en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, og Sund-Henriksen håper at anbefalingene sivilsamfunnet har kommet med i VNR-rapporteringen blir tatt med i arbeidet med handlingsplanen.

- Vi har hatt en god dialog med kommunal- og moderniseringsdepartementet som har hatt ansvaret for VNR-rapporten gjennom hele prosessen. Vi håper at de tar med seg anbefalingene i rapporten inn i arbeidet med bærekraftsmålene fremover og inviterer oss med også i fremtidige prosesser.


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) er et årlig FN-møte der alle verdens land samles for å diskutere fremgangen mot FNs 17 bærekraftsmål, som skal nås innen 2030. ForUM representerer sine 50 medlemsorganisasjoner i den norske delegasjonen til HLPF.

Les mer om årets HLPF her

Voluntary National Review (VNR)

En viktig del av HLPF er landenes rapportering på deres arbeid med å nå målene. Rapporteringen, kalt Voluntary National Review (VNR), er frivillig, og i 2021 skal 43 land presentere sin rapport og diskutere fremgang og utfordringer med å implementere bærekraftsmålene.

I år skal Norge rapportere til FN på sitt arbeid med å nå bærekraftsmålene. Sist gang Norge rapporterte var i 2016. Nytt i år er at også vurderinger fra sivilsamfunnet, akademia og næringslivet er med i den offisielle rapporten.

Les sivilsamfunnets vurdering her.