Norge inn i høyambisjonskoalisjon for vern av naturen

Foto: Pixabay.

Norge inn i høyambisjonskoalisjon for vern av naturen

– At Norge går inn i høyambisjonskoalisjonene og dermed støtter kravet om 30 prosent vern av både hav og land er et viktig steg på veien til den ambisiøse naturavtalen verden trenger, sier naturrådgiver Ingrid Rostad fra Forum for utvikling og miljø.

Fredag kom nyheten om at Norge slutter seg til to høyambisjonskoalisjoner i arbeidet med ny naturavtale: en ledet av Storbritannia for å verne 30 prosent av havet og en ledet av Frankrike og Costa Rica for å verne 30 prosent av landområdene.

– Dette er svært gode nyheter inn i de kommende forhandlingene, og det er på høy tid at Norge slutter seg til disse koalisjonene. Kravet om vern av minst 30 prosent av naturen har vært et sentralt krav fra sivilsamfunn verden over, og er en viktig nøkkel for å kunne stanse naturkrisa verden står overfor, sier Rostad.

Fortsatt mye arbeid igjen

Til tross for at det er gode grunner til å feire at Norge nå stiller seg støtt bak kravet om 30 prosent vern, er arbeidet langt fra ferdig.

– Det er avgjørende at verning av naturen gjøres på en slik måte at hensynet til både naturmangfoldet og urfolks rettigheter ivaretas, sier Rostad.

I fjor kom ForUM med en rapport sammen med Naturvernforbundet, Sabima og WWF-Verdens Naturfond, som viste at Norge var langt unna å oppfylle sine verneforpliktelser i den eksisterende naturavtalen, og at vernet var for lite representativt.

– Det er viktig at de høye ambisjonene ikke bare handler om å nå et tallfestet mål, men at vi faktisk verner de mest sårbare økosystemene og et representativt utvalg av naturen, sier Rostad.

Naturavtaleforhandlinger på overtid

Forhandlingene om ny naturavtale er et år på overtid som følge av koronapandemien, og det har vært knyttet mye usikkerhet til hvordan forhandlingene ville arte seg. Det er fortsatt mye som er uavklart, men i mai og juni vil det foregå digitale forhandlinger om implementeringen av den nye avtalen.

– Noe av det viktigste vi har lært av å gjøre opp status for Aichi-målene er hvor viktig det er å få på plass gode mekanismer for implementering og rapportering, sier Rostad, med referanse til den forrige naturavtalen.

– Derfor er vi spesielt glade for å se at Norge går inn i disse høyambisjonskoalisjonene samtidig som de deltar aktivt i arbeidet med verktøy for implementering og håper å se de nye, høye ambisjonene reflektert også i implementeringen av avtalen, avslutter Rostad.