På høy tid med et nasjonalt forum for bærekraftsmålene

På høy tid med et nasjonalt forum for bærekraftsmålene

Ett år inn i «handlingens tiår» er det på tide å få fart på bærekraftsarbeidet i Norge. ForUM lanserer en brief om hvordan sivilsamfunn og andre ikke-statlige aktører kan bidra til dette, med bakgrunn i erfaringer fra Tyskland, Finland og Mexico.

- Agenda 2030-deklarasjonen peker på behovet for partnerskap mellom myndigheter og andre samfunnsaktører for å sikre god implementering av bærekraftsmålene, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø. Andre land er kommet lenger enn Norge i dette arbeidet, og erfaringene deres tilsier at et nasjonalt forum med et tydelig mandat er en viktig ressurs i arbeidet med bærekraftsmålene.

Briefen beskriver erfaringene med nasjonale forum for bærekraftsmålene i Tyskland, Finland og Mexico. Deretter tar den for seg hvordan et slikt forum kan etableres i en norsk kontekst og kommer med en rekke anbefalinger. Briefen er basert på kilder fra de ulike landene, litteratur om innspillsmekanismer samt intervjuer.

– Vi tror briefen vil bli et svært nyttig verktøy i dialogen med både politikere og embetsverk om hvordan Norge kan bedre sitt arbeid med bærekraftsmålene og få på plass vårt eget nasjonale forum, sier Sund-Henriksen.

Spennende erfaringer fra eksempel-landene

– Det har vært utrolig spennende å se hvordan andre land drar nytte av ulike samfunnsaktører i arbeidet med bærekraftsmålene, sier rapportforfatter Sunniva Folgen Høiskar. I Tyskland og Finland har de nasjonale forumene en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraftsmålene og gir tydelige anbefalinger i vanskelige saker. Samtidig er Mexico et spennende eksempel fordi de fra bunn bygde opp et nasjonalt forum og en ambisiøs plan for bærekraftsmålene i 2017.

De tyske og finske forumene har lang fartstid og var sentrale institusjoner helt fra start når bærekraftsmålene skulle implementeres. Begge er knyttet til henholdsvis kanslerens og statsministerens kontor, og anbefalingene deres har stor vekt for regjeringene. Samtidig er de svært forskjellige. Det tyske forumet er et uavhengig ekspertorgan med 15 medlemmer utpekt av kansleren, mens det finske er et slags "mini-Finland" som ledes av statsministeren og samler over 60 samfunnsaktører inkludert representanter fra regjeringen, departementer og parlamentet.

– Mexico er på en måte det mest spennende eksempelet, fordi i likhet med Norge, hadde de ikke noe nasjonalt forum fra før. I 2017 lanserte presidenten et nasjonalt forum under hans ledelse med bred representasjon. Mexico har også en ambisiøs bærekraftsagenda med en gjennomgang av lovarbeid og nye mekanismer for samstemthet. Arbeidet har stagnert de siste to årene, men det er mye å lære av oppsettet og ambisjonene, forklarer Folgen Høiskar.

Muligheter for Norge

Oppfølgingen av bærekraftsmålene i Norge har mye rom for forbedring. Riksrevisjonen har påpekt at arbeidet er komplekst og at det per 2020 manglet god, overordnet styring. Erfaringene fra andre land tilsier at statsministerens kontor bør ha ansvaret. Rett før valget lanserte Solberg-regjeringen et nasjonalt forum som skulle ledes av statsministeren selv, og ballen er nå hos den nye regjeringen for å følge opp arbeidet.

– Norge har alle de nødvendige brikkene for å få på plass et godt forum. Det er viktig at forumet får et tydelig vedtatt mandat og at det samler et representativt utvalg samfunnsaktører som kan ta tak i de områdene i bærekraftsarbeidet som er krevende, og foreslå gode løsninger, sier Kathrine Sund-Henriksen. Med en ny behandling av nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene har vi en gylden anledning til å få på plass dette forumet. Stadig flere samfunnsaktører tar innover seg viktigheten av bærekraftsmålene og vil bidra, og det må regjeringen dra nytte av.

Samstemt politikk for bærekraftig utvikling vil være sentralt for et slikt forum. Erfaringer fra det tidligere samstemthetsforumet er tatt med i arbeidet, og med den siste utviklingen på samstemthetsfeltet går utviklingen i gal retning. Selv om Norge gjør mye riktig i arbeidet med bærekraftsmålene er det mye forbedringspotensiale.

Les briefen "Nasjonale forum for bærekraftsmålene" her


For mer informasjon kontakt:


Relevante emner


Nasjonalt forum for bærekraftsmålene

Det nasjonale forumet for bærekraftsmålene ble først lagt frem som et tiltak i den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene som Solberg-regjeringen la frem i juni. Handlingsplanen blir behandlet i stortinget neste år, og det er forventninger om at det nasjonale forumet vil etableres i etterkant av denne behandlingen.