Den norske modellen fungerer

Foto: FNs hovedkvarter i New York. Foto: Daryan Shamkali / Unsplash

Den norske modellen fungerer

I en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø beskriver byråkrater og politikere hvordan de opplever politisk påvirkning fra sivilsamfunnet knyttet til internasjonale prosesser. Tillit er nøkkelordet.

Rapporten «På den andre siden av bordet – myndighetenes syn på samarbeidet med norsk sivilsamfunn i internasjonale prosesser» bygger på intervjuer med tidligere og nåværende politikere på regjerings- og stortingsnivå samt en rekke representanter for embetsverket. På spørsmål om hva som kjennetegner et godt samarbeid med sivilsamfunnet, var tillit en gjenganger i svarene som kom.

Høy tillit

– Vi møter et politisk system der tilliten til sivilsamfunnet er høy, og der det er vilje til å lytte, sier seniorrådgiver Ingrid Rostad i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Andre viktige faktorer sett fra myndighetenes side er at sivilsamfunnet viser god rolleforståelse, og at påvirkningen er relevant for regjeringens politiske prosjekt.

– Samtidig ser vi at det er en rekke variabler som påvirker samarbeidet. Her spiller individuelle preferanser og departementskultur inn, i tillegg til det som til enhver tid er de politiske prioriteringene, sier Rostad. Hun etterlyser en mer systematisk tilnærming til sivilsamfunnet fra myndighetenes side.

Økt gjensidig forståelse

Rapporten er en direkte oppfølging av rapporten "Partnerskap, politikk og penger – norske sivilsamfunnsorganisasjoners meningsfylte deltagelse i internasjonale prosesser", som kom ut høsten 2021.

– Vi så da at sivilsamfunnet trenger en bedre forståelse av hvordan samarbeidet opplevdes fra den andre siden av bordet, sier daglig leder Kathrine Sund-Henriksen. – Sivilsamfunnsrepresentanter ga uttrykk for at graden av sivilsamfunnsinvolvering varierte mellom personer, prosesser, tematikk og departementer. Vi ble nysgjerrige på hvordan dette oppleves fra myndighetssiden. Vi ser også verdien av deres utenfra-blikk på oss selv om sivilsamfunn, sier hun.

Rostad ser rapporten som en god mulighet for sivilsamfunnsorganisasjonene til å ta et steg tilbake og tenkte kritisk rundt egne valg og strategier.

- Den norske modellen fungerer. Noe av det som gjør dette mulig, er den tilliten som gjør at sivilsamfunnet og myndighetene åpent kan utveksle analyser og lære av hverandre, avslutter hun.

Begge rapportene er skrevet av Tonje M. Viken, partner i Conow.

Forside-rapport_andre-siden-av-bordet.jpg#asset:10111