Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser

Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser gir konkrete råd til hvordan drive vellykket påvirkning i alle de ulike stadiene av en internasjonal prosess. Foto: UN Biodioversity.

Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser

En ny håndbok fra Forum for utvikling og miljø gir konkrete råd til hvordan drive vellykket påvirkning i alle de ulike stadiene av en internasjonal prosess.

I Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser presenteres overordnet strategiske refleksjoner og praktiske råd som kan gjøre det mindre overveldende å skulle sette seg inn i en ny internasjonal prosess, legge en strategi for saken sin eller reise på et internasjonalt møte for første gang.

Håndboka er en del av et større prosjekt for å styrke sivilsamfunns meningsfulle deltagelse i internasjonale prosesser. Den er skrevet av Ingrid Rostad, seniorrådgiver i ForUM, og Tonje M. Viken, partner i Conow.

- Motivasjonen har vært et ønske om å gjøre norske sivilsamfunnsorganisasjoner, uansett størrelse og ressurser, bedre rusta til å påvirke internasjonale prosesser mer effektivt, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM.

Lanseringen fant sted i ForUMs lokaler torsdag 16. november.

Meningsfull deltakelse

Gjennom prosjektet har det blitt gjort intervjuer med politikere, embetsverk og sivilsamfunnsrepresentanter om hva slags påvirkning som er effektiv og nyttig. Dette har resultert i de to rapportene «På den andre siden av bordet – myndighetenes syn på samarbeidet med norsk sivilsamfunn i internasjonale prosesser» og «Partnerskap, politikk og penger – norske sivilsamfunnsorganisasjoners meningsfylte deltagelse i internasjonale prosesser».

boklansering-161123_02.jpg#asset:10853

Kathrine Sund-Henriksen og Tonje M. Viken

Under lanseringen dro Viken de lange linjene fra oppstarten av prosjektet til publiseringen av håndboka.

- Det har vært spennende og givende å få jobbe såpass lenge og med så mange innfallsvinkler til samme problematikk. I den første rapporten kartla vi hvordan sivilsamfunnet opplevde møtet med politikere og embetsverk. Organisasjonene opplever at de har innflytelse, men fortalte blant annet om betydelige forskjeller mellom departementer og personer. Sene svar og korte frister var også en gjenganger, sier Viken i etterkant av arrangementet.

- I rapport nummer to oppsøkte vi embetsverket og politikerne for å lære om hvordan de arbeider, hva som ligger bak det sivilsamfunnet opplever som utfordringer, og hva slags samarbeid som er nyttig og relevant for myndighetene. Håndboka trekker på erfaringer og perspektiver fra mange forskjellige mennesker, og vi tror den har potensial til å ytterligere demokratisere Norges bidrag til global politikkutforming, fortsetter hun.

Verktøy for strategisk påvirkning

Rostad fortalte at en av lærdommene fra arbeidet med dette prosjektet har vært at det er manglende kapasitet til å følge FN-prosesser i sivilsamfunnet, men også at flere trakk fram behovet for mer prosesskompetanse.

Håndboka tar for seg FN-systemet, påvirkning av internasjonale prosesser, de ulike fasene i en internasjonal prosess, koordinering og samarbeid, deltakelse på internasjonalt møte, og mediearbeid.

- Vi ville lage et konkret verktøy for å gjøre de internasjonale prosessene mer tilgjengelige og lettere å navigere og gjøre det enklere å finne ut hva du bør gjøre når. Når vi samarbeider og koordinerer oss strategisk har vi større sjanse for å få gjennomslag. Vi vet også at vi spiller hverandre bedre av å være bevisst på hvilke roller vi inntar. Derfor er nettopp dette med samarbeid helt sentralt i håndboka, sa Rostad.

Erfaringer med påvirkningsarbeid

I panelsamtale om erfaringer fra påvirkningsarbeid fra internasjonale prosesser, fikk vi høre fra Anne Marte Skaland, Arvid Solheim og Rostad. Samtalen ble ledet av Aron Halfen, leder for politikk i ForUM.

boklansering-161123_01.jpg#asset:10854

Aron Halfen, Anne Marte Skaland, Arvid Solheim, Ingrid Rostad og Tonje M. Viken

Skaland jobber nå i Kirkens Nødhjelp blant annet med en ny internasjonale skattekonvensjon og har tidligere jobbet i ICAN som vant fredsprisen for sitt arbeid for et forbud mot atomvåpen i 2017. Hun startet panelsamtalen med å berømme initiativet med en slik håndbok, og delte erfaringer fra arbeidet med et atomvåpenforbud og hvordan det kunne være vanskelig å vite om en utvikling var bra.

- Jeg skulle virkelig ønske vi hadde en slik håndbok da vi sto midt i arbeidet for et forbud mot atomvåpen! sa Skaland.

Solheim har på sin side lang fartstid fra internasjonale forhandlinger på både klima, mat og natur, inkludert fra ForUM og er nå styreleder i FIAN. Han trakk fram hvordan sivilsamfunnets handlingsrom påvirkes av prosesser vi ikke nødvendigvis følger med på.

- Sivilsamfunnsorganisasjonene har sovet i timen når det kommer til næringslivsinteresser sin posisjon i internasjonale forhandlinger, sa Solheim og viste til hvordan de fleste internasjonale prosesser har et veldig tungt nærvær av næringslivsinteresser på bekostning av organisasjonene sin innflytelse.

Rostad har erfaring fra internasjonale prosesser på både finansiering for utvikling, nedrustning og miljø, i tillegg til å ha ansvar for sivilsamfunnets handlingsrom og meningsfulle deltakelse i ForUM. Hun snakket om hvordan de ulike prosessene kan ta ulik form, og viste blant annet til hvordan grepet med å etablere en ny møteplass utenfor de etablerte arenaene slo ut veldig forskjellig i prosessene knyttet til atomvåpen og matsikkerhet.

- Mens det humanitære initiativet mot atomvåpen åpna et helt nytt handlingsrom, og en ny diskurs som aldri var mulig i de gamle rommene, begrensa mattoppmøtet i 2019 mye av sivilsamfunnets handlingsrom. Dette er en viktig lærdom om at det som kan være nøkkelen i en prosess, faktisk kan være det som ødelegger i en annen. Det er derfor det å hele tiden vurdere konsekvensene av rammene for en prosess er så viktig, avsluttet Rostad.


Håndboka koster 100 kr inkl. porto, og bestilles ved å sende en e-post til ida.svendsen@forumfor.no. For medlemsorganisasjoner i ForUM eller deg som kjøper boka på et av våre arrangement, er prisen lavere. Håndboka kan også hentes i våre lokaler.


Les også:


For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440

Bestill håndboka

Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser koster 100 kr inkl. porto, og bestilles ved å sende en e-post til ida.svendsen@forumfor.no.

For medlemsorganisasjoner i ForUM eller deg som kjøper boka på et av våre arrangement, er prisen lavere. Håndboka kan også hentes i våre lokaler.