Utviklingsfinansering for alle penga

FN-bygningen i New York. Foto: UN Photo, Rick Bajornas

Utviklingsfinansering for alle penga

Skal utviklingsland få råd til å nå FNs bærekraftsmål trengs store og strukturelle endringer i den internasjonale finanssystemet. Neste uke går årets viktigste FN-møte om utviklingsfinansiering av stabelen i New York. ForUM vil være til stede og jobbe for betraktelig økte ambisjoner.

Stort behov for mer midler til bærekraftig utvikling

Bærekraftsmålene setter ambisjonene høyt for hvor verden skal være innen 2030: Ingen skal leve i ekstrem fattigdom. Alle barn skal gå på skole. Alle skal ha et anstendig levebrød. Ingen skal utelates. Alt innenfor planetens bæreevne. Disse ambisjonene er uoppnåelige uten at utviklingsland får betraktelig mer og bedre utviklingsfinansiering.

Mandag 17. april samles verdens land til årets Financing for Development Forum 2023 ved FNs hovedkvarter i New York. Her vil noen av de største utfordringene for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, klimamål og naturmål diskuteres: Nemlig skatt- og kapitalflukt, gjeldshåndtering, bistand og hvordan man skal vri investeringene mot bærekraftig utvikling.

ForUM reiser til New York for å jobbe for at årets FN-møte om utviklingsfinansiering peiler ut en ny og ambisiøs kurs for å løse dagens utfordringer knyttet til å skaffe nok og bærekraftig finansiering. ForUM vil følge ekstra godt med på hvordan resolusjonen om mulig skattekonvensjon i FN blir fulgt opp, om landene klarer å samle nok politisk vilje til å løse gjeldsproblemene mange utviklingsland står overfor og hvilke ambisjoner land vil legge i en ny internasjonale konferanse om utviklingsfinansiering i 2025.


Denne saken er en kort oppsummering av ForUMs politiske innspill til årets FN-møte om utviklingsfinansiering. Les mer om alle våre løsningsforslag i innspillet til Norges arbeid under årets FfD i New York her.


En ny FN-konferanse for økt utviklingsfinansiering 

I forbindelse med at FNs bærekraftsmål ble vedtatt, ble det i 2015 arrangert en stor konferanse om hvordan arbeidet med å nå målene skulle finansieres. I høst vedtok FNs generalforsamling at de skal vurdere behovet for en ny internasjonal konferanse for økt utviklingsfinansiering i 2025.

ForUM mener det er et ropende behov for en ny konferanse med store ambisjoner for økt og bedre finansiering til utviklingslandenes arbeid med å nå FNs bærekraftsmål, klimamålene og målene i FNs naturavtale.

ForUM vil i New York arbeide for at Norge er en tydelig stemme og pådriver for at en ambisiøs konferanse, med tydelige mål om å finne løsninger på de strukturelle problemene i det internasjonale finanssystemet som i dag fører til tap av enorme summer for utviklingsland som skulle gått til bærekraftig utvikling.

Norge som pådriver for skattekonvensjon under FN 

Skatt er den mest bærekraftige kilden til å finansiere nasjonal utvikling. For å sikre at utviklingsland har midler til berekraftig utvikling, må det derfor på plass et globalt skattesystem som stanser skattetriksing og -flukt. ForUM og sivilsamfunn har lenge bedt om et globalt skattesystem i FN, og i høst ble det vedtatt en FN-resolusjon som åpner opp for at det kan etableres en skattekonvensjon i FN, med mål om et mer rettferdig globalt skattesystem. Med dette vedtaket satte afrikanske ledere oss på en kurs som kan resultere i en mer rettferdig fordeling av verdens rikdom.

ForUM jobber for at FN-resolusjonen kan bli starten på slutten for skattetriksinga, som gjør at store summer hvert år forsvinner ut av både rike og fattige land. Norge var et av få rike land som stod sammen med de afrikanske landene da resolusjonen ble vedtatt under FNs generalforsamling, og spiller derfor en nøkkelrolle i det videre arbeidet. Da mange av de mer velstående landene er skeptiske til å fremforhandle en skattekonvensjon under FN, ber vi Norge jobbe for å få med seg flere land på laget for en FN-konvensjon som stanser skattetriksing og skatteflukt.

FNs generalsekretær skal legge frem en rapport om internasjonalt skattesamarbeid som skisserer veien fremover. Her kan du lese innspillet fra det internasjonale sivilsamfunnsnettverket til rapporten og vårt innspill til norske myndigheter.

Bærekraftig gjeldshåndtering

I tillegg til utfordringer knyttet til skatt- og kapitalflukt, sliter i dag mange utviklingsland med store gjeldsbyrder. Den globale statlige gjelden er den høyeste siden andre verdenskrig, og hele 54 lav- og mellominntektsland har store gjeldsproblemer. Kostnadene knyttet til denne gjelden går på bekostning av velferdsgoder, som utdanning og helse. Høye og ikke-bærekraftige gjeldsbyrder er altså en alvorlig utfordring for utviklingslandenes mulighet til å finansiere en bærekraftig utvikling for FNs bærekraftsmål, klimamål og naturmål.

ForUM er bekymret for at klima- og utviklingsfinansiering fra det globale Nord til Sør gis som lån heller enn som ren gavebistand. Dette bidrar til å skape nye gjeldsbyrder og til å forverre en allerede svært alvorlig gjeldskrise.

I det store og hele er det også på gjeldsfronten behov for store globale strukturelle endringer når det kommer til utlån, låneopptak og gjeldshåndtering. ForUM mener Norge blant annet må jobbe for en ny gjeldshåndteringsmekanisme under FN som stanser dagens gjeldskriser og sikrer at internasjonal gjeld er ansvarlig og bærekraftig gjeld.

Hvordan vi kan løse disse gjeldsproblemene er et viktig tema under IMF og Verdensbankens vårmøter som arrangeres denne uken. Les også våre brev med innspill til den nordisk-baltiske representanten her: Til Verdensbanken og brevet til Det internasjonale pengefondet, IMF.


Til stede for ForUM i New York: