Forum for utvikling og miljøs politiske innspill til statsbudsjettet

Forum for utvikling og miljøs politiske innspill til statsbudsjettet

Nå behandles regjeringens forslag til statsbudsjett av Stortinget. Forum for utvikling og miljø deltar i høringene. Se våre innspill til årets budsjettforslag.

Ber om reell samstemthetsreform

I 2017 ba Stortinget regjeringen om å legge frem et opplegg for en samstemthetsreform. I årets statsbudsjett har regjeringen lagt fram hvordan de ønsker å jobbe for en mer samstemt politikk for utvikling. Forum for utvikling og miljø (ForUM) mener regjeringen tar få og for uforpliktende steg mot det som kan bli en viktig reform.

- Om Norge skal nå bærekraftsmålene, må det på plass en reell samstemthetsreform som sikrer at norsk politikk trekker i en og samme retning mot bærekraftig utvikling, sa daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan til Utenriks- og forsvarskomitéen. Tønnessen-Krokan fulgte opp med å legge frem konkrete tiltak til en reell reform.

Se Borghild Tønnessen-Krokan presentere ForUMs høringsinnspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomité, 15. oktober 2018.

borghild-statsbudsjetthøring-ufk-2018.JPG#asset:5892


Ønsker handlingsplan og bedre rapportering på Regjeringens arbeid med bærekraftsmålene

I motsetning til Danmark, Sverige og Finland, har ikke Norge noen nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål skal være førende for regjeringens politikk både i og utenfor Norge. Skal Norge bidra til å nå bærekraftsmålene innen 2030, må det på plass en tydelig handlingsplan og sterkere rapportering, sier Ingrid Rostad, rådgiver i Forum for utvikling og miljø.

- Dagens rapportering framstår som selektiv og bærer preg av generelle deskriptive vendinger som mer eller mindre er klipp og lim fra år til år. Rapporteringen er på et så overordnet nivå at det er vanskelig å få oversikt over hva Norge konkret gjør, eller om innsatsen faktisk bidrar til å nå målene som er satt, sier Rostad til Finanskomitéen.

Se Ingrid Rostad presentere ForUMs høringsinnlegg til stortingets finanskomité, 16. oktober 2018 her

ingrid-finanskomite2.JPG#asset:5893


Norske klimamål må styrkes

Samme dag som forslaget til statsbudsjett ble lansert ble også FNs klimapanels rapport om å stanse klimaendringene ved 1,5°C lansert. Denne viser at forskjellen mellom en temperaturøkning på 1,5 og 2°C grader er alarmerende, med skader på natur og mennesker som er irreversible, og at det eneste ansvarlige er å sette i gang umiddelbare tiltak som samsvarer med 1,5- gradersmålet. Forum for utvikling og miljø vil be om at norske klimamål styrkes, slik at Norge kan gjøre sitt for å nå 1,5-gradersmålet. Norske klimagassutslipp må kuttes med minst 53% nasjonalt, klimafinansieringen til fattige land må økes betraktelig, og klimakonsekvensene av statsbudsjettet må tallfestes gjennom sektorvise karbonbudsjetter, anbefaler Forum for utvikling og miljø.

Se Borghild Tønnessen-Krokan presentere ForUMs høringsinnlegg til stortingets energi- og miljøkomité 23. oktober 2018 her

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Hoeringssal1/10/23/Hoeringssal1-20181023-120537.mp4&msid=3468&dateid=10004221