Bretter opp ermene for en sterk ny naturavtale

Vårens rapport fra FNs naturpanel (IPBES) viser at nesten levende korallrev er nesten halvert over de siste 150 årene. Oktober 2020 skal verdens land enes om en avtale for å bevare naturen. Foto: Francesco Ungaro / Unsplash

Bretter opp ermene for en sterk ny naturavtale

I 2020 skal verdens land bli enige om en ny internasjonal avtale for å bevare naturen. Sammen med våre medlemsorganisasjoner bretter vi nå opp ermene for å arbeide for en sterk avtale som vil stanse tapet av natur.

Står overfor en naturkrise

I følge vårens rapport fra FNs naturpanel, truer menneskelig aktivitet eksistensen til over en million arter. Rapporten viser at over 3 milliarder mennesker allerede lider på grunn av tap av natur, og at problemet stadig blir større. Rapporten viser samtidig at det er mulig å stanse tapet, men det vil kreve omfattende og umiddelbare tiltak og omstilling.

En sterk naturavtale kan stanse tapet av natur

FN-konvensjonen for biologisk mangfold (CBD) er den viktigste internasjonale avtalen for å bevare naturmangfoldet. Avtalen, som også er blitt kalt “naturens Paris-avtale”, går ut neste år. Derfor skal verdens land bli enige om en ny naturavtale i Kunming, Kina i oktober 2020.

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, har tidligere bedt verdens land bruke tiden godt opp mot oktober 2020 for å sikre en avtale som bevarer naturen. -Vi står overfor en naturkrise med alvorlige konsekvenser for hele verden, men en sterk og forpliktende naturavtale vil bidra til å stanse det drastiske naturtapet, sa Sund-Henriksen i august, da verdens land møttes i Nairobi for å planlegge veien mot en ny avtale for naturen.

Vil jobbe for at Norge tar en pådriverrolle

Denne uken møtte Forum for utvikling og miljø (ForUM) og våre medlemsorganisasjoner i arbeidsgruppa for biologisk mangfold representanter for den norske delegasjonen til forhandlingene. Delegasjonen orientere om deres arbeid, og fikk innspill fra organisasjonene som var til stede. ForUMs arbeidsgruppe for biologisk mangfold vil intensivere arbeidet med å få Norge til å ta en pådriverrolle i arbeidet med en ny naturavtale, og arbeider nå om å utvikle felles krav til Norges arbeid med den nye naturavtalen.

KLD-møte-oktober2019.jpg#asset:6556

Fra venstre: Gaute Voigt-Hanssen (KLD), Siri Hals Butenschøn (KLD), Thea Willoch Njaastad (LNU) og Sverre Lundemo (WWF Verdens naturfond)


Les mer:

Se også WWF Verdens naturfond sine sider om den nye naturavtalen herTap av naturmangfold

Mer enn 40 prosent av amfibiearter; nesten en tredel av korallrev, haier og arter beslektet med haier samt over en tredel av marine pattedyr er truet

Minst 3,2 milliarder mennesker lider på grunn av ødelagt natur.

Nesten alle korallrev på grunt vann – en av naturtypene med flest arter og mest mangfold – viser betydelig forverring, og levende korallrev er nesten halvert over de siste 150 årene

Rapporten fra IPBES peker på at urfolks syn, kunnskap og perspektiver er viktig for å finne gode løsninger på de utfordringene vi står overfor med tap av naturmangfold.

Blant de menneskelige aktivitetene som er spesielt skadelige for naturmangfoldet er endringer i areal- og sjøbruk; menneskelig rovdrift på dyre- og plantearter som skogdrift, landbruk, jakt og fiske; klimaendringer; forurensning; spredningen av invaderende/fremmede arter.

Kilder: Rapport fra FNs naturpanel (IPBES) om jordens naturmangfold, 2019. // Les også mer på FN-sambandets sak om IPBES-rapporten her

Veien mot en ny FN-avtale for naturen

196 land/myndigheter har signert FNs biomangfoldkonvensjon (FNs naturavtale), som går ut i 2020. Konvensjonens formål er å bevare og beskytte naturmangfoldet, bærekraftig bruk av naturressursene, og rettferdig fordeling av fordelene som oppnås fra bruk av genetiske ressurser.

Oktober 2020 skal verdens land bli enige om en ny naturavtale i Kunming i Kina.

Dagens naturavtale er del av FNs bærekraftsmål 14 (liv under vann) og 15 (liv på land). Disse bærekraftsmålene vil oppdateres i tråd med målene i den nye avtalen fra 2020.