ForUM-medlemmene om COP26

Foto: Ben White

ForUM-medlemmene om COP26

ForUM-felleskapet var godt representert under klimatoppmøtet i Glasgow med 19 organisasjoner som deltok. Etter to uker med lange arbeidsdager og intense møter har vi snakket med delegatene fra Utviklingsfondet, WWF Verdens naturfond og Changemaker og stilte spørsmål om deres inntrykk fra COP26, forventninger og håp for framtiden.

Forhandlingene som foregikk i Glasgow opplevdes for mange som en berg-og-dal-bane. Utviklingen i den politiske viljen til å håndtere klimakrisa og resultatene av COP26 virker å være positive, men har de oppfylt de høye forventningene til sivilsamfunnet?

Hvorfor var dette toppmøtet om klima viktig akkurat nå?

Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet

Dette var det første toppmøtet etter 2015 der vi fikk se i hvilken grad verdens ledere oppfyller Parisavtalen, både når det gjelder tilstrekkelige utslippskutt og klimafinansering. I tillegg var dette møtet der avtalens kapittel om kvotemarkedet skulle ferdigstilles, som også vil påvirke finansiering til klimatilpasning.

Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for internasjonal klimapolitikk i WWF Verdens naturfond

Klimatoppmøtet hadde to hovedformål. Det mest konkrete er at det skulle endelig levere regelverket til Parisavtalen, med blant annet regler for markedssamarbeid, ofte kalt kvotehandel, og bokføring av lands klimatiltak. I tillegg trengte vi at klimatoppmøtet viste oss at verdens land og ledere tar klimakrisa på alvor, og kunne fortelle oss hvordan de skal kutte utslipp av klimagasser, hvor mye de skal kutte, hvordan de skal bidra til at vi kan tilpasse oss de endringene vi ikke lenger kan unngå, og hvordan man skal betale for alt sammen.

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker

Dette klimatoppmøtet var ekstra viktig fordi vi har tatt et hopp inn i det siste tiåret mot 2030, og vi begynner å få skikkelig dårlig tid. Parisavtalen har i år tredd i kraft, og nå må alle land forplikte seg enda mer enn tidligere. Det har også vært et år med pause på grunn av korona, og derfor burde alle land ha kommet med dobbelt så høye ambisjoner enn ellers.

Har COP26 møtt dine forventinger?

Jan Thomas Odegard, Utviklingsfondet

Det mest positive med COP26 var at klimatilpasning og tap og skade i fattige land ble løftet høyere enn på noen tidligere toppmøte. Det er en lenge etterlengtet anerkjennelse fra rike og store land av at klimaendringene allerede rammer mange sårbare samfunn og mennesker. Kriseforståelsen er helt klart skjerpet. Når det gjelder de mer konkrete resultatene, nei – langt fra! Vi fikk ikke løfter som gjør at temperaturøkningen kan holdes under 1,5 grader og som sikrer tilstrekkelig støtte til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land i tråd med Parisavtalen. Det var heller ingen vilje blant rike land til å møte hovedkravet fra fattige land om å finansiere tap og skade, bortsett fra Skottland. Flere initiativer for å stoppe avskoging og fase ut metan og kull var positive, men de er uforpliktende og omfatter ikke noen av de viktigste landene.

Mine forventninger om at kriseforståelsen har økt er delvis oppfylt, men det virker dessverre ikke som det har økt viljen til å finne løsninger.

Inga Fritzen Buan, WWF Verdens naturfond

Hva jeg forventer et sånt toppmøte kan få til, og hva jeg mener verden trenger av internasjonal innsats er to ulike ting. Etter mange år i denne prosessen er forventningene mine knyttet til hva jeg realistisk tror 200 svært ulike land med svært ulike interesser kan bli enige om i en prosess som i seg selv er begrenset – begrenset blant annet av at FN ikke kan bestemme hva land skal gjøre innenlands, for eksempel av utslippskutt og andre klimatiltak. Det jeg mener verden trenger, er basert på hva klimavitenskapen forteller oss, og det vi ser rundt i verden når folk mister hjem og livsgrunnlag, verdens isbreer forsvinner og bærekraftig utvikling og matsikkerhet settes på spill. Da trenger vi storstilte utslippskutt og omstilling fra fossil til fornybar energi. Der vil klimatoppmøtene hjelpe oss, men vi er vel så avhengig av innsats hjemme, og at land tørr å ta ambisiøse valg, for eksempel om å fase ut all fossil energi.

Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker

Tja. Jeg hadde forventet enda mer forpliktelser fra rike land som har tjent seg rike på fossile brensler, som Norge. Samtidig så var det mer snakk om fossile brensler og nødvendigheten av utfasing. Eller iallfall å starte å snakke om at kanskje det kan være en idé, så det er klart at vi ikke er helt der vi vil være. Men all fremgang er fremgang, og det heier jeg på.

Hva er det viktigste som ble besluttet og lovet under COP26?

Jan Thomas Odegard, Utviklingsfondet

COP-en er et steg på veien i en svært komplisert og bred prosess. Sånn sett var det bra at flere deler av regelboken til Parisavtalen kom på plass slik at all energi nå kan brukes på økte tiltak. Problemet er at stegene var altfor korte sammenlignet med farten på klimaendringene. Det ble lovet en dobling av støtten til klimatilpasning innen 2024 fra 2019-nivå, men det er langt ifra nok til å redusere gapet mot behovet. Det var bra det kom en avgift klimakvoter til å finansiere klimatilpasning i Sør, men det vil ta lang tid før det skjer. Landene med svake mål er utfordret på å skjerpe sine utslippsmål i løpet av 2022, men det er fortsatt hjemlig politikk som bestemmer om det skjer. Det var bra at man endelig anerkjenner at fossil energi må fases ut, men det har vi jo egentlig visst i over 50 år …

Inga Fritzen Buan, WWF Verdens naturfond

Mye av det som er viktig fra en COP er ikke nødvendigvis beslutninger, men signaler fra land, selskap, byer og andre aktører om det de skal gjøre hjemme. Her kom det mye spennende, for eksempel et stort metan-initiativ, og en regel om at alle finansinstitusjoner i Storbritannia må klimasikre porteføljene sine.

Her er noe av det som ble formelt besluttet:

  • At alle land, hvis nasjonale mål ikke er i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 grader, oppfordres til å sette seg nye mål innen utgangen av 2022.
  • Regler for kvotehandelen med færre smutthull og som forhåpentligvis vil levere mer enn det at et land selger utslippskutt til andre land. Markedssamarbeidet ligger nå an til å kunne levere faktiske utslippskutt, og i tillegg penger til klimatilpasning gjennom en avgift (såkalt share of proceeds).
  • At kull skal fases ned og ineffektive fossilsubsidier skal fases ut.
  • En prosess for å bli enige om et nytt klimafinansieringsmål fra 2025.
  • En anerkjennelse av naturen og havenes rolle for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Hva er dine håp og forventninger for klimaarbeidet framover?

Jan Thomas Odegard, Utviklingsfondet

Utviklingsfondet håper at norske og andre rike myndigheter kraftig øker innsatsen for finansiering til klimatilpasning slik at lokalsamfunn i fattige land bedre kan stå imot økende klimaendringer. Men økt og dypere utslippskutt må til om tilpasningstiltakene skal ha noen effekt.

Inga Fritzen Buan, WWF Verdens naturfond

At ballen har begynt å rulle så mye at den ikke kan stoppes. At folk og land innser at det å bekjempe klimaendringene er i vår alles egeninteresse. At det bare vil bli dyrere om vi venter.

Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker

At land tar de grepene som trengs. For at vi skal ha en sjans på å keep 1,5 alive så må det skje særlig to ting: Alle rike land må øke klimafinansieringen til utviklingsland noe helt voldsomt mye, og vi må legge helt konkrete planer for hvordan vi skal fase ut fossile brensler. Det er tydeligere enn noen gang at det haster.

Jan Thomas Svhv 2 Firkant 250 250 S C1 Center Center 0 0 1

Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet

257810195 1066136897483734 596377177518736629 N

Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for internasjonal klimapolitikk, WWF Verdens naturfond

Naja Moretro D2371A28Ba9E35C19453F466Abfad0B4

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker


For mer informasjon kontakt:

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: Klima, matsikkerhet
+47 469 69 033

Hva er COP26?

COP26 er FNs 26. klimatoppmøte, og foregår i Glasgow, Skottland fra 31. oktober til 12. november 2021.

Det har blitt arrangert klimatoppmøter hvert år siden Klimakonvensjonen i 1995, med unntak av 2020 på grunn av pandemien.

Klimatoppmøtet i år bygger på Parisavtalen fra 2015, hvor det ble bestemt at de 194 landene som deltok skulle legge fram sin oppdaterte plan for å kutte nasjonale klimagassutslipp under COP26.

Les mer om ForUM-fellesskapets tanker om klimatoppmøtet:

Posisjonsnotat til den norske delegasjonen for COP26 fra ForUM

Ikke send regningen til verdens fattige

Tre ønsker til Støre for klimatoppmøtet i Glasgow