ForUM på budsjetthøringer

Foto: Micheile Henderson/Unsplash.

ForUM på budsjetthøringer

Forrige uke deltok Forum for utvikling og miljø på flere budsjetthøringer på Stortinget. Her har vi blant annet bedt om at tapsavsetning til regjeringens foreslåtte garantiordning ikke tas fra bistandsbudsjettet, og at kuttet på 100 millioner til skogvern reverseres.

Budsjetthøring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Seniorrådgiver Sondre Nave deltok 24. oktober på budsjetthøring i utenriks- og forsvarskomiteen. I sitt innlegg ba han regjeringen oppfylle prinsippet om at én prosent av BNI skal gå til bistand, og ba departementet om å ikke bruke bistandsbudsjettet på flyktningutgifter i Norge.

- Mange land bruker mer penger på å betjene gjeld, enn på helse og utdanning. Da er det veldig skuffende at regjeringen velger å ikke oppfylle målet om én prosent til bistand, og at nivået er for lavt, sa han.

Nave løftet også problemer knyttet til regjeringens foreslåtte garantiordning for private aktører som vil bygge sol-, vind- og vannkraft i utviklingsland. Nave ba regjeringen om å ikke ta tapsavsetning fra bistandsbudsjettet.

241023-Sondre-Nave-budsjetthøring.png#asset:10703

Les ForUMs skriftlige innspill til utenriks- og forsvarskomiteen.

ForUM ber om at komiteen:

 • Ber regjeringen om å ikke ta tapsavsetningen fra bistandsbudsjettet, men at den tas under streken.
 • Ber regjeringen om at eventuelle tap som overstiger de innbetalte garantipremiene i ordningen ikke dekkes over bistandsbudsjettet.
 • I merknad ber regjeringen om at det eksplisitt kreves at man skal gjennomføre grundige gjeldsbærekraftsanalyser og at man skal avstå fra å kreve motpartsgarantier. Gode rutiner for å sikre utviklingseffekt i prosjektene må også kreves.
 • Ber regjeringen vesentlig trappe opp bevilgninger til Tilpasningsfondet og andre relevante kanaler i tråd med Norges løfte om å tredoble finansieringen til klimatilpasning.
 • Ber regjeringen opprettholde post 72 på nivå med SB2023 på 20 518 000, inkludert den søkbare potten for sivilsamfunnsorganisasjoner på 10 millioner kroner.

Budsjetthøring i Stortingets energi- og miljøkomité

Samme dag var det budsjetthøring i energi- og miljøkomiteen. Seniorrådgiver Ingrid Rostad deltok på høringen. I sitt innlegg uttalte Rostad at satsingen på natur ikke er forenelig med å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser, og at kuttet i skogvern er særlig skuffende.

- Vi står midt i en klima- og naturkrise. Det er jeg neppe den første som sier her i dag, men så lenge utkastet til budsjett år etter år ikke reflekterer alvoret, har vi ikke annet valg enn å gjenta oss selv, sa Rostad.

Rostad snakket videre om hvor skuffende det er å se at Klimasats er kuttet, og om hvor viktig reisestøtte er for mange av ForUMs medlemmer for å kunne følge internasjonale forhandlinger.

241023-Ingrid-Rostad-budsjetthøring.png#asset:10704

Les ForUMs skriftlige innspill til energi- og miljøkomiteen.

ForUM ber om at komiteen:

 • Opprettholder nivået på post 32 fra saldert budsjett 2023, inkludert reversering av kuttet på 100 millioner til skogvern
 • Styrker post 60 med 23 millioner til ivaretakelse av natur i kommuneplanlegging
 • Gjeninnfører tilskuddet til klimatiltak (Klimasats) under post 61 og at posten økes til 200 millioner kroner
 • Styrker post 76 i kap. 1400 til minimum 1 million kroner

Budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité

ForUM hadde ikke mulighet til å delta på budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité, men har sendt inn skriftlig innspill. I Innspillet ber ForUM komiteen styrke bevilgninger til Forbrukertilsynet og evaluere Åpenhetsloven.

Les ForUMs skriftlige innspill til familie- og kulturkomiteen.

ForUM ber om at komiteen:

 • Ber regjeringen om å styrke kapittel 868 Forbrukartilsynet med 14 millioner, og at man i merknad ber departementet tydeliggjøre at 20 millioner øremerkes til Forbrukertilsynet for å følge opp Åpenhetsloven.
 • I merknad ber departementet synliggjøre for Stortinget hvordan Forbrukertilsynet skal tilføres den nødvendige kompetansen for å til enhver tid kunne ivareta sin påtenkte rolle som tilsyns-, rådgivnings- og håndhevings organ
 • Tilfører en tilleggssum til kapittel 868 post Forbrukertilsynet som øremerkes sivilsamfunnsaktørers arbeid med å spre informasjon og kunnskap om gode praksiser for gjennomføring og vurdering av aktsomhetsvurderinger og gjenoppretting
 • Ber departementet utrede en pott øremerket OECDs kontaktpunkt som gjenspeiler kontaktpunktets økte innsats som følge av innføringen av åpenhetsloven
 • I merknad ber departementet gjennomføre en evaluering av loven, og at denne må skje innen to år etter at loven trådte i kraft

Les mer:

ForUM mener: Bistandsbudsjettet må gå til bistand
Hva mener ForUMs medlemmer om statsbudsjettet?
Pressemelding: Vil bruke bistandsbudsjettet til å overta risiko for private investeringer


For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK (I PERMISJON)
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Topplederforum for bærekraftsmålene

Relevante emner


Innspill til budsjetthøringer