Mot en fjerde internasjonal konferanse om finansiering for utvikling (FfD4)

Internasjonalt sivilsamfunn i New York for FfD Forum 2024.

Mot en fjerde internasjonal konferanse om finansiering for utvikling (FfD4)

I dag starter årets FfD Forum i FNs hovedkontor i New York. Overordnet tema er prosessen mot den fjerde konferansen om utviklingsfinansiering.

I desember 2023 vedtok FNs generalforsamling at en fjerde internasjonal konferanse om finansiering for utvikling (FfD4) skal finne sted i 2025.

Selv i dagens utfordrende økonomiske og geopolitiske situasjon er det store forventninger knyttet til konferansen. Målet er å sikre tilstrekkelig finansiering for å nå bærekraftsmålene og finne løsninger på de strukturelle problemene i den globale finansielle arkitekturen som fører til tap av enorme summer for utviklingsland.

Finansiering for utvikling (FfD)

FfD-prosessen startet rundt årtusenskiftet etter at utviklingslandene hadde fremmet stor misnøye med de systemiske manglende ved den globale finansielle arkitekturen. Blant annet manglet tilstrekkelig finansiering og mekanismer for å gjennomføre avtalene fra de mange verdenskonferansene på 1990-tallet. I tillegg var flere regioner rammet av alvorlige finanskriser som den eksisterende globale finansielle arkitekturen verken kunne forhindre eller løse på en god måte.

Den første FfD-konferansen fant sted i Monterrey, Mexico, i 2002. Da var fokus på offisiell utviklingsbistand (Official Development Aid, ODA), men også hvordan andre finansielle og ikke-finansielle mekanismer kunne bidra til å nå utviklingsmål. Det endelige dokumentet, Monterrey-konsensusen, ble delt inn i seks pilarer som fortsatt strukturerer FfD-prosessen i dag:

  1. Mobilisering av innenlandske finansielle ressurser
  2. Utenlandske direkteinvesteringer og andre private finansstrømmer
  3. Handel som en driver for utvikling
  4. Finansielt og teknisk samarbeid
  5. Utenlandsgjeld
  6. Systemiske spørsmål, inkludert pengepolitikk og det internasjonale finanssystemet

En oppfølgingskonferanse, den andre FfD-konferansen (FfD2), ble avholdt i 2008 i Doha, Qatar, under den globale finanskrisen. Konferansen FfD2 resulterte i Doha-erklæringen. Erklæringen bygger videre på Monterrey-konsensusen, og tar samtidig opp nye utfordringer som det internasjonale verdenssamfunnet sto overfor, inkludert kriser knyttet til mat, drivstoff, finans og klimaendringer. Den inneholder også nye forpliktelser for å imøtekomme disse utfordringene.

Den tredje FfD-konferansen (FfD3) fant sted i 2015, samme år som 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene ble vedtatt. Her ble landene enige om Addis Abeba-handlingsagendaen (AAAA, Addis Abeba Action Agenda), et rammeverk for finansiering for utvikling som bygger på både Monterrey-konsensusen og Doha-erklæringen.

Addis Abeba-agendaen peker på følgende områder: nasjonal ressursmobilisering, privat finansiering, internasjonal bistand, internasjonal handel, gjeld og gjeldsbærekraft, strukturelle årsaker til ulikhet og vitenskap, teknologi, innovasjon og kapasitetsbygging. Disse områdene har siden 2015 vært kjernen i diskusjonene om finansiering for utvikling.

Mot en fjerde konferanse

Mandatet for FfD4 ble gitt av FNs generalforsamling gjennom en resolusjon vedtatt i desember 2023. Det første møtet i forberedelseskomiteen fant sted i New York den 23. februar 2024, hvor både rammene og de mest sentrale milepælene for forhandlingsprosessen ble definert. Norge er medlem i komiteen.

Selve den fjerde konferansen for utviklingsfinansiering er planlagt fra 30. juni til 3. juli 2025 i Spania, sannsynligvis i Madrid. I oppkjøringen til konferansen planlegges det forberedende forhandlinger, opptil fem forberedende møter som kan vare i opptil fem dager. Det første møtet vil finne sted fra 22. til 26. juli 2024 i Addis Abeba, Etiopia, og vil hovedsakelig gjøre opp status på hva som er oppnådd siden FfD3. De faktiske forhandlingene er planlagt å starte i New York i desember 2024 og fortsette i Mexico by i februar 2025. Dersom det blir nødvendig, vil to ytterligere forhandlingsrunder finne sted i New York i første halvdel av 2025, hvor et endelig dokument for FfD4 godkjennes dersom man klarer å komme til enighet.

I mars møttes Friends of Monterrey (FoM) - en uformell utvekslingsarena hvor medlemsland diskuterer finansiering for utvikling - i Mexico. I tillegg fortsetter den vanlige oppfølgingsprosessen for Addis Abeba-handlingsagendaen (AAAA), og i april ble årets Financing for Sustainable Development Report lansert. Rapporten gir en statusoppdatering på gjennomføringen av ambisjonene fra FfD3 i Addis Abeba.

Fra 22. til 25. april samles verdens land til årets FfD forum ved FNs hovedkvarter i New York. Dette møtet vil være et viktig steg på veien mot FfD4. Andre prosesser som er relevante er FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) i juli og Framtidstoppmøtet i september.


Arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering følger FfD-prosessen og har sendt skriftlig innspill til årets FfD forum. ForUM er til stede i New York ved generalsekretær Kathrine Sund-Henriksen.

For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167

FfD Forum 2024

Financing for Development Forum (FfD Forum) er en oppfølgingskonferanse av Addis Abeba Action Agenda (AAAA), handlingsagendaen som verdens land ble enige om under den tredje internasjonale konferansen om finansering for utvikling (FfD3) i 2015.

FfD Forum 2024 avholdes mellom 22. og 25. april. ForUM er til stede og har sendt skriftlig innspill.

Les også: