ForUMs innspill til handlingsplan for bærekraftsmålene

Daglig leder i ForUM, Katrine Sund-Henriksen

ForUMs innspill til handlingsplan for bærekraftsmålene

Den 11. januar er det høring i Stortinget om Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030, hvor ForUM skal delta og fremføre våre innspill. Handlingsplanen ble først lagt frem av Solberg-regjeringen sommeren 2021, og ForUM mente da at planen var "for lite for sent". Nå har Støre-regjeringen valgt å sende planen til Stortinget for behandling.

Svak handlingsplan for en samstemt politikk for bærekraftig utvikling

Selv om Norge ligger godt an i arbeidet med bærekraftsmålene nasjonalt, tar ikke handlingsplanen innover seg den internasjonale dimensjonen av norsk nasjonal politikk, nemlig hvordan vi påvirker andre lands mulighet til å nå målene. Norge gjør det svært dårlig på SDG Index sin spillover-rangering, og ForUM etterspør i vårt høringsinnspill egne målepunkter som reflekterer påvirkningen fra nasjonal politikk utenfor landegrensene.

- Bærekraftsmålene skal nås i hvert land, men de utgjør også en global plan for vår felles fremtid, og derfor trenger handlingsplanen tiltak for å redusere Norges negative globale fotavtrykk, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

ForUM har tidligere uttrykt bekymring over Norges arbeid med samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene må forstås som en helhet og for å oppnå dem er det viktig at all politikk trekker i samme retning. Det er mange gode punkter for oppfølging av bærekraftsmålene i forslaget til handlingsplan, men ForUM etterspør at samstemthet gjennomgående må bli del av rapporteringen på alle plan. Solberg-regjeringen flyttet rapportering på samstemthet ut av Stortinget og per i dag er det kun gjennom Norges frivillige rapportering til FN at regjeringen redegjør for samstemthet i norsk politikk for bærekraftsmålene.

- Vi trenger meningsfull samstemthetsrapportering som belyser utfordringer og muligheter ved politikken som føres, slik Riksrevisjonen også pekte på behovet for i sin rapport om bærekraftspolitikken, sier Sondre Nave, rådgiver i ForUM. Vi foreslår også at alle stortingsmeldinger, proposisjoner og strategier må bli vurdert ut fra virkning på bærekraftsmålene, og at denne vurderingen må ha tydelige krav for å sikre samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

Må sikre en levende handlingsplan og relevante målepunkter

I handlingsplanen foreslår regjeringen å utvikle nasjonale målepunkter for bærekraftsmålene, noe ForUM har etterspurt. Det er viktig at SSB får tilstrekkelige ressurser slik at arbeidet med å utvikle relevante måleindikatorer kan gjøres på en helhetlig og demokratisk måte, med innspill fra samfunnsaktører.

ForUM etterspør også en plan for at handlingsplanen evalueres og revideres jevnlig. Både relevante samfunnsaktører og uavhengige internasjonale aktører kan bidra med innspill til forbedringer i planen.

- I Tyskland og Finland, som er to foregangsland på bærekraftig utvikling, har de etablert omfangsrike prosesser for evaluering av sine handlingsplaner. Dette både forbedrer handlingsplanene og fungerer som utgangspunkt for demokratisk debatt rundt bærekraftspolitikken, sier Nave. Gjennom evaluering og revidering sikrer man at handlingsplanen blir et levende dokument, legger han til.

Partnerskap med ikke-statlige aktører essensielt i arbeidet med bærekaftsmålene

ForUM er svært fornøyde med at et nasjonalt forum for bærekraftsmålene nå endelig kommer på plass. I høringsinnspillet fremmes det en rekke konkrete anbefalinger om hvordan et slikt forum bør etableres.

- Før jul publiserte vi en brief om nasjonale forum for bærekraftsmålene, hvor vi har tatt lærdom fra erfaringene i Tyskland, Finland og Mexico, sier Kathrine Sund-Henriksen. Vi ser frem til å samarbeide med andre ikke-statlige aktører og myndighetene for å finne gode politiske løsninger på vanskelige problemstillinger i bærekraftsarbeidet, legger hun til.

Et nasjonalt forum bør sikres ressurser til et sekretariat som kan sørge for effektivt arbeid, samt et sterkt mandat. Forumet bør spille en sentral rolle i alle relevante politiske prosesser knyttet til bærekraftsmålene, og bør derfor knyttes til statsministerens kontor for å sikre god koordinering mellom departementer.

Partnerskap på tvers av sektorer og nivåer er essensielt for å nå bærekraftsmålene, et budskap som også ble gjentatt i slutterklæringen fra FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF) i fjor. Likevel er ikke sivilsamfunnets rolle like tydelig i deler av handlingsplanen.

- Det finnes unik kompetanse og kapasitet i det norske sivilsamfunnet, og ForUM ber om at sivilsamfunnets strategiske rolle i å nå bærekraftsmålene tydeliggjøres og konkretiseres i handlingsplanen, sier Sondre Nave. Om man får med sivilsamfunn på alle nivåer, kan man sikre både god implementering og bred forankring av initiativer fra myndigheter og privat sektor. Det er viktig at sivilsamfunnet sikres ressurser til å koordinere deltakelse, avslutter Nave.


For mer informasjon, kontakt: