Internasjonale prosesser

Forum for utvikling og miljø deltar i flere internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang for bærekraftsmålene og bidra til ForUMs visjon om en demokratisk og fredelig verden i økologisk balanse, basert på rettferdig fordeling, solidaritet og menneskerettigheter.  Saken oppdateres fortløpende.

Oppdatert 04.07.2024

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) møtes årlig i New York, og det neste vil bli gjennomført mellom 8. og 18. juli.

Årets HLPF vil ha fokus på bærekraftsmål 1 (utrydde fattigdom), mål 2 (utrydde sult), mål 13 (stoppe klimaendringene), mål 16 (fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner) og mål 17 (samarbeid for å nå målene). Tema er ‘Reinforcing the 2030 Agenda for Sustainable Development and eradicating poverty in times of multiple crises: The effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions’. I tillegg vil HLPF være viktig i forberedelsene til Summit of the Future.

ForUM deltok i den norske delegasjonen til HLPF i 2023, og var i tillegg aktive i NGO Major Group, sivilsamfunnets involveringsmekanisme for HLPF.

ForUMs arbeidsgruppe for bærekraftsmålene følger FNs høynivåforum for bærekraftsmålene tett.

Kontaktperson: Aron Halfen, leder for politikk, aron@forumfor.no


FNs naturforhandlinger

Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD-Convention for BioDiversity) har statspartskonferanse (COP) hvert andre år, og dent neste (COP16) skulle etter planen gjennomføres i Tyrkia høsten 2024, men er nå flyttet til Cali i Colombia og vil bli gjennomført mellom 21. oktober og 1. november 2024. Det ble avholdt tekniske møter (SBI og SBSSTA) i Nairobi, Kenya mellom 13.-29. mai 2024.

COP15 i desember 2022 ble naturavtalen, også kalt Kunming-Montreal-rammeverket, vedtatt og COP16 vil ha mye fokus på oppfølging av denne. Det er forventet at indikatorene i naturavtalen og finansiering vil være sentrale spørsmål under COP16, i tillegg til nasjonale handlingsplaner for implementering.

ForUMs arbeidsgruppe for natur følger naturforhandlingene tett og er de som utformer ForUMs posisjoner inn mot forhandlingene.

Kontaktperson: Ingrid Rostad, seniorrådgiver natur, ingrid@forumfor.no


FNs komité for global matsikkerhet (CFS)

Komiteen for global matsikkerhet (CFS- The committee on world food security) møtes årlig i Roma. Det neste møtet er planlagt i oktober 2024.

CFS51 i oktober 2023 ble det godkjent frivillige retningslinjer for likestilling og styrking av kvinner og jenters roller i matsystemet. Det ble vedtatt nye policy-anbefalinger på utvikling av bedre og mer enhetlig datainnsamling, samt bruk av felles metode for matsikkerhets- og ernæringsdata. Det ble også vedtatt arbeidsprogram for de neste fire årene i CFS. I 2024 vil tema være urbane matsystemer. På CFS52 vil det legges frem policy-forslag på å redusere ulikhet for matsikkerhet og ernæring. Les mer om CFS møtet i 2023 her.

ForUMs arbeidsgruppe for matsikkerhet følger CFS, og ForUM har hatt en plass i delegasjonen de siste årene.

Kontaktperson: Aron Halfen, leder for politikk, aron@forumfor.no


FNs klimaforhandlinger

Klimakonvensjonen (UNFCCC) har statspartskonferanse (COP) hvert år, og det neste (COP29) vil bli gjennomført mellom 11. og 24. november 2024 i Baku, Aserbajdsjan. Det vil være tekniske møter (SBI og SBSTA) i Bonn, Tyskland i juni 2024.

Den første globale gjennomgangen av Parisavtalen (GST) var hovedtema på COP28 i desember 2023. I slutterklæringen ble landene enige om å omstille energisystemene fra fossil til fornybar energi.

ForUMs arbeidsgruppe for klima følger klimaforhandlingene tett og er de som utformer ForUMs posisjoner inn mot forhandlingene.

Kontaktperson: Lillian Bredal Eriksen, seniorrådgiver klima, lillian@forumfor.no


FNs forhandlinger for finansiering for utvikling

FNs Forum for utviklingsfinansiering i FN (Financing for Development - FfD) møtes årlig i New York. Årets forum ble gjennomført mellom 22. og 25. april.

FNs generalforsamlings andre komité vedtok høsten 2023 at man skal arrangere den fjerde internasjonale konferansen om utviklingsfinansiering (FfD4) i 2025. Konferansen vil bli avholdt i Spania. Forrige gang en slik konferanse ble avholdt var i Addis Abeba i 2015.

Det ble også vedtatt at et byrå bestående av utvalgte medlemsland skal utforme Terms of Reference for en skattekonvensjon i FN innen august 2024. Dette vil legge grunnlaget for å starte forhandlinger om en skattekonvensjon i FN. Mer informasjon om den videre prosessen blir publisert på denne nettsiden.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter vil bli avholdt 17.–19. april.

I 2024 arrangeres også Global Supply Chain Forum 21. – 24. mai. Konferansen vil blant annet omhandle klimaendringer, transport, digitalisering og inkludering av sårbare land.

Norge er også gjest i G20 under Brasils lederskap, der viktige finansieringssaker blir diskutert, blant annet internasjonal skattlegging.

ForUMs arbeidsgruppe for utviklingsfinansiering følger FNs forhandlinger for finansiering for utvikling tett og er de som utformer ForUMs posisjoner inn forhandlingene.

Kontaktperson: Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær, kathrine@forumfor.no


FNs miljøforsamling (UNEA)

Den sjette miljøforsamlingen i FN (UNEA 6) ble gjennomført i Nairobi mellom 26. februar og 1. mars i 2024. ForUM var representert i den norske delegasjonen ved Ingrid Rostad fra ForUM-sekretariatet.

Temaet for den sjette miljøforsamlingen var "Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution" og har i år et særlig fokus på hvordan ulike internasjonale prosesser på klima, miljø og natur henger sammen. På årets miljøforsamling vil blant annet plantevernmidler, kjemisk avfallshåndtering, restaurering av natur, kriterier for naturbaserte løsninger, havforvaltning, klimarettferdighet, sirkulærøkonomi, miljøkonsekvenser ved metall- og mineralutvinning, miljøkonsekvenser av krig og konflikt og bærekraftige levesett bli diskutert. På grunn av bredden av saker som diskuteres og at dette forandrer seg mellom hvert møte følges ikke prosessen av en spesifikk arbeidsgruppe, men er åpen for innspill fra alle ForUMs medlemsorganisasjoner.

ForUM har, som akkreditert organisasjon til FNs miljøprogram, anledning til å delta med flere representanter på både selve miljøforsamlingen og forberedende møter. I tillegg har ForUM en plass i den norske delegasjonen til FNs miljøforsamling, i år har Ingrid Rostad fra sekretariatet denne plassen.

Kontaktperson: Ingrid Rostad, seniorrådgiver natur,  ingrid@forumfor.no


FNs generalforsamling og andre møter

ForUM følger de overnevnte prosessene, samt FNs generalforsamling (UNGA), tett. Generalforsamlingen møtes hver høst i FNs hovedkvarter i New York. ForUM har delegasjonsplass og følger arbeidet i en utvalgt komite. De siste årene har 2. komite med fokus på finansiering vært prioritert.

ForUM har i tillegg delegasjonsplass til ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og FNs kvinnekommisjons (CSW) møte i 2024.

Det 13. ministermøtet i WTO ble gjennomført i Abu Dhabi mellom 26.-29. februar 2024. Les mer om møtet her.

Den 68. sesjonen i FNs kvinnekommisjon (CSW) ble gjennomført i New York mellom 11. og 22. mars. Les om møtet her.

Kontaktperson: Aron Halfen, leder for politikk, aron@forumfor.no

Dette er prosessene

FNs forum for utviklingsfinansiering (Financing for Development Forum – FfD) møtes hvert år for å diskutere hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Political Forum - HLPF)  arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. HLPF er verdenssamfunnets årlige møte for å gjøre opp status og drøfte problemstillinger knyttet til Agenda 2030 - arbeidet for en bærekraftig utvikling globalt.

FNs komite for global matsikkerhet (CFS) møtes årlig i Roma for å utvikle og påtegne policy anbefalinger og retningslinjer på flere matsikkerhet og ernærings tematikker.

FNs klimaforhandlinger(UNFCCC) foregår gjennom årlige mellom-forhandlinger i Bonn i juni og et klimatoppmøte i november/desember der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs naturforhandlinger (CBD) er forhandlingene under Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD), herunder den nye naturavtalen som ble vedtatt i desember 2022. Statspartsmøtet under konvensjonen for biologisk mangfold finner sted annethvert år og er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.